Comparison Clauses

Dilbilgisi Açıklamaları


COMPARISON CLAUSE

1. EŞİTSİZLİK

1.1. … than yapıları ( = Comparative)

Sıfata “daha” niteliği kazandıran –er ve more eklenmesi ile oluşan yapılardır.

sıfat + -er / more + sıfat + than

She is more intelligent than she looks.

  Göründüğünden daha zeki.

 
This year the political situation is ….. complicated than it used to be.

A. more
B. most
C. the most
D. so
E. as

Bu yapı Türkçeye “… -dEn daha + sıfat / belirteç” şeklinde aktarılır.

Dikkat:

ðComparative yapı the ile ve than sözcüğüne gerek olmadan da kullanılabilir.


Actually, both these cars are wonderful, but I can’t decide which one is ….. of them.

A. as beautiful
B. beautiful enough
C. so beautiful
D. the more beautiful
E. the most beautiful

1.2. rather than + sıfat / ad

Bir kıyaslama tümcesi olmamasına karşın bu kullanım sık sık karıştırılmasından ötürü bu bölümde ele alınmaktadır.

I’d call her hair chestnut rather than brown.

  

Bu yapı Türkçeye “-dEn çok/ziyade” yapısı ile aktarılır.

1.3. more and more / -er … -er

“Gitgide”, “daha da” anlamını katmak amacı ile kıyaslama yapısının tekrarlanması gerekmektedir.

It is getting colder and colder.

  

She is becoming more and more aggressive.

  

1.4. more + ad

More sözcüğü her zaman bir sıfatı nitelemez. Bazen bir adın niceliğinin belirtilmesinde de kullanılabilir.

More people than ever leave their villages for a major city.

  

 
In general, I have _____energy in the evening ….. in the morning.

A. as / as
B. enough / than
C. more / than
D. so much / that
E. the most / as

1.5. most ve –est yapıları ( = Superlative )

Sıfata “en” niteliği kazandıran most ya da -est yapılarının eklenmesi ile oluşturulur.

the/my/.. + ad + sıfat + -est / most + sıfat

My biggest contribution is this monument.

  

As far as I am concerned, he must be just about ….. notorious lawyer we’ve ever had to deal with.

A. so
B. more
C. most
D. such
E. the most

Bu yapı Türkçeye “en + sıfat + ad” şeklinde aktarılır.

1.6. most + ad

Ad ile kullanıldığı zaman most sözcüğü bir kıyaslama niteliği getirmemektedir.

Most people do not care about the dangers of pollution.

  

Bu yapı Türkçeye “çoğu + ad” şeklinde aktarılır.

1.7. The + comparative, the + comparative

The sooner you come the better (it is).

  

….., the more you realize how complicated it is.

A. The more you think about the problem
B. The less importance you give to your health
C. The more remarkable his achievement was
D. The longer it has taken them to complete the dam
E. The fewer the people who are involved

Bu yapı Türkçeye “ne kadar … o kadar” ile aktarılır.

2. EŞİTLİK

2.1. as + sıfat / belirteç + as

He is as tall as I am / me.

  

The new accountant we have recruited is not ….. efficient ….. the previous one.

A. such/as
B. so/that
C. as/as
D. either/or
E. both/and

Bu yapı Türkçeye “kadar” kullanılarak aktarılabilir.

As yapısı birden fazla anlam için kullanılabilir. Ayrıntılı bilgi için parantez içinde verilen bölüme bakılması gerekmektedir.

as well as

He can’t dance as well as me. (Comparison)
She is clever as well as (being) beautiful. [=yanısıra]

as long as

My hair is as long as his. (Comparison)
I’ll work as long as I live. (Time)
He can come as long as he is sober. (Condition)

as soon as

I’ll come in as soon as five minutes. (Comparison)
As soon as she saw him, she fainted. (Time)

as far as

I went as far as Istanbul. (Comparison)
As far as I know, she is a vet. (Comment)

İlginç bir kullanım:

ðso/as … as yerine that + sıfat/belirteç (He is not so intelligent as he seems ð He is not that intelligent.)


2.2. the same + ad + as

He earns the same (money) as me / I do.

  

Özellik:

ðBu yapıda mutlaka the kullanılmalıdır.


When I joined the cocktail party, to my surprise, there were three other ladies wearing dresses with ….. colour ….. mine!

A. as / as
B. more / than
C. so / as
D. such / as
E. the same / as

3. YETERLİLİK VE FAZLALIK

3.1. Sıfat / belirteç + enough (for so.) to + yüklem

The water is acidic enough to scare people.

  

The new staff we have recruited are, as far as I am concerned, qualified ….. to tackle this sort of crisis.

A. enough
B. fairly
C. so
D. so much
E. such

Bu yapı Türkçeye “- EcEk / – EbIlEcEk” ile aktarılır.

3.2. too + sıfat / belirteç (for so.) to + yüklem

It is too heavy for me to lift.

  

 
I am ….. to do anything.

A. as tired
B. much tired
C. the most tired
D. tired enough
E. too tired

Bu yapı Türkçeye “yüklem + – EmEyEcEk kadar” ya da “yüklem + – EbIlEcEğIndEn çok / fazla” yapıları ile aktarılabilir.

4. MUCH / EVEN / FAR / A LOT / A LITTLE / A BIT / ALL THE + COMPARATIVE

İngilizcede kıyaslamayı güçlendirmek amacı ile comparative yapının önüne çok ya da biraz anlamı taşıyan sözcükler yerleştirilebilir.

Bu yapılar kendi başlarına kıyas oluşturamazlar. Yani,

* He is much experienced than the rest of the applicants

tümcesi hatalıdır. Doğru tümcenin

He is much more experienced than the rest of the applicants

  

şeklinde olması gerekir.

Bu yapılardan much, far, a lot, even, all the Türkçeye çok ile, a little ve a bit ise biraz/ bir parça ile aktarılabilir.

5. SO … THAT / SUCH … THAT

So … that İngilizcede

so + sıfat + (that) [1]
so + belirteç + (that) [2]
so + sıfat + a(n) + ad + (that) [3]
so + many/much/few/little + ad + (that) [4]

such … that ise

such + sıfat + ad + (that) [5]

şeklinde oluşturulur.

The problem was so difficult that we couldn’t solve it. [1]

  

He spoke so eloquently that everybody congragulated him. [2]

  

It was so difficult a problem that we couldn’t solve it. [3]

  

He has so many books that he can’t remember how many. [4]

  

He gave such a wonderful speech that we were astounded. [5]

  

The storm broke out with ….. strength ….. it caused great damage within a few hours.

A. the same/as
B. as/as
C. more/than
D. such/that
E. so/that
 

The plan he proposed at the annual meeting was ….. humiliating ….. I couldn’t help protesting.

A. as / as
B. so / that
C. such / as
D. such / that
E. too / to

Bu yapılar Türkçeye “o … kadar ki” şeklinde aktarılır.
 


PDF DOSYASI İÇİN TIKLAYINIZ