AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-1 KONU ANLATIMI

 T.C İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 1 Ders Notları

MİLLİ CEMİYETLER

-Kuruluşlarında milliyetcilik duygusu etkilidir.
-Bölgesel savunmayı amaçlamıştır.
-Sivas kongresinde bir çatı altında toplanılmıştır
-Birinci dünya savaşıdan sonra yeni bir savaşın çıkmasını engellemek için kuruldur

-Milli Kongre cemiyeti : Kuruluş Amacı :Basın yayın yoluyla işgallerin haksızlıgını dünya kamuoyuna duyurmak, Türklerle yapılan yalan yayınlara da ilmi ve tarihi belgelerle cevap vermektir.
-Milletler Cemiyeti : Birinci dünya savaşıdan sonra yeni bir savaşın çıkmasını engellemek için kurulan uluslar arası bir cemiyettir.
-Klikyalılar cemiyeti : Milli bir cemiyettir.
-İttihat ve terakki fırkası : II. Meşrutiyetin ilan edilmesiyle etkili olan bir cemiyettir.
-Vatan ve Hürriyet cemiyeti : M. Kemal in şamda kurduğu cemiyettir.
-Hıncak cemiyeti :Ermeniler tarafından kurulan bir cemiyettir.(Azınlıklar tarafından kuruldu)
-Taşnak cemiyeti :Ermeniler tarafından kurulan bir cemiyettir.(Azınlıklar tarafından kuruldu)
-Mavri mira cemiyeti : Rumların kurdugu bir cemiyettir. .(Azınlıklar tarafından kuruldu)
-Etniki eterya cemiyeti : Rumların kurdugu bir cemiyettir. .(Azınlıklar tarafından kuruldu)
-Alyans israilint cemiyeti : Azınlıklar tarafından kurulan bir cemiyettir
-Fellah-ı Vatan Grubu : Mudafa-i Hukukçıların son Osmanlı mebusan meclisinde oluşturdukları gruptur.
-Müdafa-i Hukuk Cemiyetleri kurulmasının ortak amacı kuruldukları bölgeleri korumaktır.

MİLLİ KONGRE CEMİYETİ

-İstanbuldaki yazarlar ve aydınlar tarafından kuruldu.
-Amacı basın ve yayın yolu ile işgallerin haksızlığını kamuoyuna duyurmak.
-Abadan ve Musul petrollerini korumak

MİLLİ VARLIĞA DÜŞMAN CEMİYETLER

-Sulh ve selamet Osmanlı fırkası
-Hürriyet ve ittifak fırkası
-Teali İslam cemiyeti
-Kürt teali İslam cemiyeti (WİLSON İLKELERİNE dayanarak kurulmuştur)
-İngiliz muhibler cemiyeti


BİRİNCİ MEŞRUTİYET

-Osmanlı tarihinda anayasanın uygulanmaya konuldugu tarih
-Osmanlı devletinde 1876 anayasasının II. Abdulhamit tarafından 23 Aralık 1876 tarihinde onaylayarak yürürlüge girmesiyle 1 şubat 1878 tarihinde süresiz olarak kapatılmasıyla sona eren dönemdir.


-Meşrutiyet: Hükümdar ile yönetilen bir ülkede hükümdarın başkanlığı altında parlemento yönetimine dayanan hükümet biçimi
-Kanuniesası : İlk Osmanlı ana yasası
-Teşkilat-ı Esasiye Kanunu : Yeni Türk devletinin ilk anayasasıdır
İradei milliye : Milli mücadelenin yayın organı olan gazete
Genç Osmanlılar : I. Meşrutiyeti II. Abdülhamit e ilan ettiren aydınlar grubudur.
-Türkçülük :İttihat ve terakki partisini iktidarın resmi politikası haline gelen bir fikir akımıdır. (İkici meşrutiyet döneminde önem kazanan fikir akımıdır.)
-Osmanlıcılık : Jön Türkleri tarafından savunulan fikir akımı.(ikinci meşrutiyet döneminde bu fikir akımı önemini kaybetti)
-Güçler birliği ilkesi : TBMM yasama yürütme yetkilerini elinde toplamasıdır.
-Meclis-i Mebusanın : Misak-ı milliyi kabul etmesi istanbulu itilaf devletleri tarafından resmen işgal edilmesine neden oldu.
-Düzenli Ordu birliklerinin ilk yenilgisi Kütahya – Eskişehir.
-Temsili Heyet : Ali Rıza Paşa hükümeti yönetimine karşı çıktı.
31 Mart Vakası : II. Abdülhamit

ŞEHİRLER VE ÜLKELER

Batum : TBMM Hükümetinin Moskova anlaşmasıyla Gürcistana bırakıldıgı yerdir.
Edirne : Kurtuluş savaşında savaş yapılmadan düşman işgalinden kurarılmıştır.
Rusya : Birinci dünya savaşında Rejim degişikliği nedeniyle savaştan çekilen ülke.
Arnavutluk :Birinci balkan savaşında bagımsızlıgını ilan etti
-Osmanlı Devletinden ayrılan en son balkan ülkesi

İTTİFAK DEVLETLERİ : Osmanlı Devleti, Almanya, Avusturya Macaristan
İTİLAF DEVLETLERİ : İtalya, Fransa, İngiltere, Rusya

ANKARANIN MİLLİ MÜCADELENİN MERKEZİ OLMASI
– Anadolunun ortasnda olması
– Haberleşme ulaşım imkanlarının uygun olması
– Batı anadoluya va savaş alanlarına yakın olması


CEPHELER

-Galiçya cephesi : Osmanlı ordusunun I. Dünya savaşında müttefiklerine yardım etmek amacıyla sınır dışında savaştığı cephelerden biridir.
-Doğu cephesi : Komutanı kazım Karabekir.
-Güney cephesi : Fransız işgaline karşı kurulan cephe
-Doğpu cephesi : Ermenilerle bu cephede savaşıldı.
-Batı cephesi : Yunanistanla bu cephede savaşıldı.
-Kanal cephesi : İngilizlere karşı kurulan cephe
-Irak cephesi : İngilizlere karşı kurulan cephe
-Suriye cephesi : İngilizlere karşı kurulan cephe
-Kafkasya Cehesi : Birinci Dünya savaşı sonunda Ruslarla imzalandı
-Versay antlaşması : Almanya ve İtilaf devletleri arasında imzalandı.


ANTLASMALAR

-Brest-Litowski antlaşması : I. Dünya savaşını Doğu cephesindeki Osmanlı-Rus savaşını sona erdiren antlaşmadır.
-Londra antlaşması : 30 Mayıs 1913 (I. Dünya savaşı)
-II. Balkan savaşı: Bulgarlardan Edirne ve Kırıkkale alındı.
-Paris barış kanferansı : İzmiri yunanlıların işgal etmesi kararı alındı.
-Lozan barış konferansı : Borçlar, bogazlar, savaş tazminatı görüşüldü.
Kapitülasyonlar çözüme kavuşturuldu
-Lozan antlaşması : Antlaşmaya göre 12 ada İtalyanlara bırakıldı.
-Londra antlaşması : Osmanlı Devletini paylaşmak için yapılan gizli antlaşmalardan biridir.
-30 agustos 1913 – I. Balkan savaşı sonunda
-Londra konferansı : TBMM ni ilk defa temsil edildiği uluslar arası konferanstır.
– Londra konferansında TBMM ni Bekir Sami bey Osmanlıyı Teyfik Paşa
-Mudanya ateşkes antlaşması : Tekirdağ, Kırıkkale, Edirne işgalden kurtuldu.
-Sevr antlaşması : Bu antlaşmaya göre Antalya ve Konya İtalyanlara verildi.
-Sevr antlaşmasına göre : Bogazlar savaş ve barış zamanında tüm devletlere açık tutulacak bogazlar komisyonu kurulacak.
– Sevr antlaşmasına göre : Arabistan ve Irak İngilizlere verilecek
-Sevr anlaşması Osmanlı mebusan meclisi onaylamadıgı için hukuken geçersiz oldu
-İstanbul antlaşması : II. Balkan savaşı sonunda Bulgaristanla imzalandı.
Balkan savaşlarını sonlandırdı.
-Ankara antlaşması :Kurtuluş savaşının güney cepesi savaşlarını sona erdirdi.
-Uşi Antlaşması : Trablusgard savaşından sonra imzalandı
-Osmanlı topraklarını paylaşmak için yapılan gizli antlaşmalar
İstanbul antlaşması,Skey-picot antlaşması,Saint Jean De Mavrieenne antlaşması
-Gümrü antlaşması: Kurtuluş savaşının dogu cephesinde birliklerin bir kısmı batıya kaydırılmıştır.
-Bükreş antlaşması : II. Balkan savaşı yapan balkan devletleri arasında imzalandı
-Ankara ve Kars anlaşması : Sakarya muharebesinin siyasi sonucudur.
-Berlin antlaşması : Ermeni sorunu ilk kez uluslar arası bir sorun olarak ortaya çıktı.
-Mudanya ateşkes antlaşması : Kurtuluş savaşını askeri safası sona erdi ve saltanatlık kaldırıldı. Dogu Trakyadan Yunanlılar çekimeyi kabul etti
-Mondros ateşkes antlaşması : Osmanlı Devleti (ittifak devletleri adına)-yunanistanla imzaladı
Bu antlaşmadan sonra işgale ugrayan şehişrler Konya, Antalya, Mugla


KONGRELER

SİVAS KONGRESİ

-Milli mücadelenin ilk yayın organı olan irade-i milliye gazetesinin çıkarılmasına karar verildi.
-“Temsili heyet bütün vatanı temsil eder”
-Milli cemiyetlerin birleştirilmesi ve kurtuluş savaşının tek elden yönetilmesi düşünülmüştür.

ERZURUM KONGRESİ (23 Temmuz – 7 Agustos 1919)

-Temsili heyet ilk defa bu kongrede seçildi
-Kararları yönüyle milli kongre özelligini oluşturur
-Milli sınırlar ifadesi ilk defa kullanıldı
-İlk kez manda ve himaye düşüncesine karşı çıkıldı
-Milli egemenligin koşulsuz olarak görüşü ortaya çıktı.


AMASYA GENELGESİ
-Kurtuluş savaşının amacını ve gerekçesini açıklamıştır.

Misak-ı milli : Azınlıklar, Bogazlar, Kapütülasyonlar


I. İNÖNÜ ZAFERİ
-Londra konferansının toplanması
-Moskova antlaşması
-Afganistanla dostluk ve barış antlaşması

M.KEMAL

– Başkomutanlık meydan muharebesi TBMM tüm yetkilerini kullanma hakkını elde etmiştir.
-30 Agustos 1922 Başkomutanlık meydan muharebesi M.KEMAL paşanın yönetiminde dumlupınarda yapılan savaştır.
-Kurtuluş savaşında M Kemal in yanında yer alan paşalar Fevzi çakmak, İsmet İnönü, Rauf albay
-Maraşallık rütbesini : Sakarya savaşı sonunda aldı
M Kemal in yaptıgı görevler
Kardeşlerinin adı : Makbule ve Naciye

Görevleri
-9. ordu müfettişliği : Mustafa kemal samsundan itibaren bütün dogu illerindeki askeri ve sivil makamlara emir verme yetkisini aldı.
-Sofya Ateşemiliterligi : Balkan savaşlarından sonra bu göreve geldi
-Hareket ordularına Kurmay başkanlıgı
-Yıldırım ordularına grup komutanlıgı
-Trablusgard savaşı
-31 Mart ayaklanmasının bastırılması
-Çanakkale savaşı (sonrasında albay rütbesi aldı)

1 Nisan 1916 General rütesi aldı
13 Kasım 1918 geldikleri gibi gider dedi

Sakarya muharebesi öncesi derne ve tobrug da trablusgard savunma savaşı yaptı

Kemal ismini : Atatük bu ismi Selanik Askeriye Rüştiyesinde aldı

SAVAŞ

İtilaf devletlerinin çanakkaleye saldırma nedenleri
-Rusya’ya yardım malzemesi yardımı yapmak
-Balkan devletlerini kendi yanlarına çekmek
-Boğazları ele geçirerek Osmanlı Devletini saf dışı bırakmak.

I.Balkan savaşı : Osmanlı Devleti – Sırbistan, Karadag, Bulgaristan karşı yapıldı

Kurtuluş savaşının hazırlık dönemi
-Amasya genelgesi, Erzurum kongresi, Mısak-ı milli

Yunanlılarla yapılan savaşlar
-I. Ve II İnönü savaşları
-Sakarya savaşı
-Zaferle sonuçlandı:

Bulgaristanın savaştan çekilmesi
-I. Dünya savaşı devam ederken Osmanlı Devletinin müttefikleri ile baglantısını kesti

Osmanlı Devleninin Almanya yanında savaşa girmesi
-Savaş alanının genişlemesine sebeb oldu

Batı Trakyalı Türklerin durumu
-Balkan savaşları sonunda Edirne ve Kırıkkale Türkiye’ye bırakıldı
-Yahya Selanik, Girit adası, Yunanistana bırakıldı
-Dedeağaç civarı Bulgaristana bırakıldı
-Bu durum günümüze kadar gelen son durumdur.

Trablusgard savaşı
-M Kemal Derne ve Tobruktaki askeri başarısını bu savaşta gösterdi.
-Uşi antlaşması imzalandı
-Osmanlı Devleti ile İtalya arasına yapıldı

I. Dünya savaşı sonunda kurulan devletler
-Çekostavakya, Polonya, Yugostavya

I.Dünya savaşını bitiren antlaşmalar
-Brest-ı litowsk, Versay, Sen Jermen antlaşması

Sakarya meydan muharebesi
-Fransa Misak-ı milliye yi tanımıştır.

Son Osmanlı mebusan meclisinin misakımilli’yi kabul etmesi
-İstanbul resmen işgal etmesine neden oldu

KİŞİLER
-Alirza Paşa Hükümeti : Temsili heyetle Amasya görüşmeleri yapan İstanbul hükümeti
-Çerkez Ethem : Düzenli orduların kurulmasına karşı oldugu için TBMM ne isyan eden Kuva-i milliye komutanıdır.
-Kazım Karabekir : Kurtuluş savaşında Dogu cephesi komutanıydı
-Makbule Hanım : Atatürkün kız kardeşi
-Ferit paşa : Sultan Abdülmecitin Mediha adlı kızıyla evlendi
-Abdülmecit Efendi : TBMM tarafından seçilen Osmanlı halifesi
-Osman Zeki Üngör : İstiklal marşını bestecisidir
Not : istiklal marşı 10 kıtadır.