AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ DİN KÜLTÜRÜ KONU ANLATIMI

Din Kültürü Konu Anlatımı

Medine Sözleşmesi, Hudeybiye Antlaşması, Mekke’nin Fethi ve savaşlardan sonra esirlere uygulanan muamele İslam tarihinde Müslümanların barışa verdiği önemi gösterir.

Hudeybiye Antlaşması Müslümanlar aleyhine çok ağır maddeler içermesine 
rağmen toplumsal barış adına kabul edilen önemli tarihî bir anlaşmadır.

Hoca Ahmet Yesevî, Mevlana, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Cabbar Kulu gibi dünyaca tanınan Müslüman düşünürler, bütün insanlığa barış ve kardeşlik mesajı vermişlerdir.

Hz. Muhammed’in gençliğinde aktif bir üyesi olduğu ve toplumdaki haksızlıkları gidermeyi amaçlayan derneğin adı Hılful Fudul’dur.

Rıfat Börekçi ilk Diyanet İşleri Reisidir.

Vahye dayalı dinler : Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet

Hint dinleri : Hinduizm, Budizm, Caynizm ve Sihizm 

Çin ve Japon dinleri : Taoizm, Konfüçyanizm ve Şintoizm

Geleneksel dinler : Kabile dinleri

Yahudilik: İsrailoğullarına gönderilen Yahudilik, “Musa’ya bağlı olanların dini” anlamına gelen Musevilik olarak da adlandırılır.

Yehova: Yahudilerin Tanrıya verdikleri addır.

Yahudilerin kutsal kitabına Eski Ahit (Ahdi Atik) denir. Buna Yahudiler, Tanah 
adını verirler. Tanah’ın bir bölümü olan Tevrat ise çoğu zaman Yahudilerin kutsal kitabının tamamı için kullanılır.

Yahudiler ibadetlerini havra veya sinagog denilen yerlerde yaparlar. Yahudilerin din adamlarına haham denir.

İbadet sırasında erkekler başlarına kipa denilen küçük bir takke alırlar.

Yahudiler için Kudüs’teki “Ağlama Duvarı” bir ibadet yeridir.

Hristiyanlık: Hristiyanlık, İsrailoğullarına Allah tarafından, Hz. İsa aracılığı ile gönderilmiştir.

Hristiyanlıkta inanç esaslarının temelini teslis oluşturur. Teslis, üç tanrı inancı Demektir. Bunlar; Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’tan oluşur. Hristiyanlara göre Baba yaratıcı, İsa kurtarıcı, Kutsal Ruh da kutsayıcı olarak kabul edilir.

Hristiyanların ibadet yerlerine kilise ve katedral, din adamlarına papaz ve rahip denir

Kast sistemi Hint inançlarına dayanır.

Kast sistemi dört sınıftan oluşur:
a- Brahmanlar: Rahipler ve aydınlar sınıfı
b- Kşatriyalar: Hükümdar sülalesi ve askerler sınıfı
c- Vaisyalar: Tüccar, esnaf ve çiftçi sınıfı
ç- Sudralar: İşçi ve köle sınıfı

Karma: Hinduizmde kişi, geçmiş yaşantısında ne yapmışsa gelecekte de onu görecektir. İyilik yapan iyilikle, kötülük yapan da kötülükle karşılaşacaktır.

Tenasüh(Reenkarnasyon): Tenasüh, ölen kişinin ruhunun bir bedenden diğerine geçmesidir. Buna ruh göçü de denir

Yoga ve Yogizm: Beden ile ruh, duygu ile sezgi arasında bir bütünlük ve uyum 
sağlamak, doğaüstü güçlerle temas kurmak amacıyla yapılan dinî egzersizlerdir.

Budizm:Buda tarafından kurulan bir dindir. Buda’nın asıl adı Siddhartha Gautama (Sidarta Gotama)’dır. Hindistan’da ortaya çıkmış bir dindir. 
Budizmin bu kutsal metinlerine Tipitaka (Üç Sepet) adı verilmektedir.
Buda’nın heykellerinin bulunduğu kutsal mekânlara pagoda denilmektedir.

Caynizm: Kurucusu Vardhamana’dır. Caynizm daha çok asiller ve halk arasında yayılmıştır.
Vardhamanın ölümü Caynist takvimin başlangıcı sayılmıştır.
Cayna ahlakı üç temel ilkeye dayanır. Bunlar; Doğru görüş, doğru bilgi, doğru davranıştır.
Caynizmin kutsal metinleri Agama ve Siddhanta dır.

Sihizm: Guru Nanak tarafından kurulmuş bir dindir. Taraftarlarına sih denir.
Sihizm her yerde, her zaman var olan ve sonsuz özelliklere sahip tek bir Tanrı’ya 
inanç üzerine kuruludur.
Sihlerin en kutsal ve en meşhur mabetleri Amritsar’da bulunan Altın Tapınak’tır.
kutsal kitapları Adi Granthdır

Çin ve Japon dinleri: Taoizm, Konfüçyanizm, Şintoizm

Taoizm: Kurucusu Lao Tzu’dur. Taoizmin kutsal kitabı Tao Te-King’dir

Konfüçyanizm: Dinin kurucusu Konfüçyüs adındaki bir filozoftur.
Konfüçyanizm’de Tien adında bir tanrıya inanılır. kutsal kitapları Beş Klasik ve Dört Kitaptır.

Şintoizm : Şintoizm, Japonların geleneksel millî dinleridir. 
Yaklaşık sekiz milyon tanrısı vardır. Şintoizm’de, atalara saygı çok önemlidir. Ataların öldükten sonra yaşadığına inanırlar ve evlerinde onlar için bir köşe oluştururlar.
Tabiata tapmaya önem verir.


Mana: Toplum tarafından önemli kabul edilen bitki, hayvan gibi varlıklarda 
ve kabile reisi, sihirbaz gibi kişilerde bulunduğuna inanılan doğaüstü bir güçtür. 
Mana’ya sahip olduğuna inanılan canlı ve cansız varlıklara fetiş denir. Yüce Tanrı: Geleneksel dinlerde yüce tanrı inancı bulunmaktadır. Tanrı göğün 
en yüksek katlarındadır. Tüm doğa olaylarını yönettiği gibi varlıkları yaratan ve dünyaya hükmedendir. Büyük felaketlerde Yüce Tanrı’ya sığınma şarttır.

Tabu: Doğaüstü kabul edilen ve dokunulmazlığı bulunan kutsal yerler, nesneler, kabile reisleri, sihirbaz hekimler, bebekler, ölüler ve bazı bitkilerdir. Tabu kabul 
edilen bu varlıklara yaklaşabilmek ve iletişim kurmak için mutlaka ayin yapılmalıdır.

Totem: İlkel kabilelerde totem, kabile halkının kendilerine akraba saydıkları ve 
kabilenin büyük atası olarak kabul edilen hayvan, bitki ve cansız varlıklara verilen 
addır.

Şaman: Ruhlarla bağlantı kuran, dini ayin ve törenleri yöneten din adamlarıdır. 
Şaman ruhlara hâkimdir.

Büyü: Bir işte başarıya ulaşmak için doğaüstü güçlerin yardımını sağlamak dü-
şüncesiyle büyücüler tarafından yapılan işlemdir.

Efsane: İlkel kabile insanlarının, tanrıları, evrenin yaratılışını, evrendeki olayların oluşumunu, dünyanın ve insanın geleceğini, dinî ayin ve törenleri konu edinen 
hikâyelere verilen isimdir.

Ayin: İlkel kabilelerin, bir düzen içerisinde ve belirli kurallara göre yaptıkları 
dinî törenlerdir

DİNLERİN HAC MERKEZLERİ

İslamiyet: Mekke
Yahudilik: Kudüs
Hristiyanlık: Kudüs, Roma vb.
Hinduizm:Benares (Varanasi), Ganj nehri
Budizm:Bodhi Gaya