AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ DİL VE ANLATIM-8 KONU ANLATIMI

Aliterasyon:Art arda gelen mısralar içinde birbirine benzeyen ses (harf)lerin sık ve ahenk sağlayacak güzellikte kullanılmasına aliterasyon diyoruz.

Cinas: Yazılışı aynı fakat anlamı büsbütün başka olan sözcüklere cinas denir.

Benzetme: aralarında ortak nitelik bulunan iki varlıktan zayıf olanı güçlü gibi gösterme sanatıdır.

*benzetmenin dört öğesiyle yapılanına tam benzetme teşbi-i mufassal,temel öğeleriyle kurulan benzetmeye güzel benzetme teşbi-i baleg denir.

*Benzetmenin temel öğeleriyle yapılan benzetmeye istiare denir.

Açık istiare: yanlız benzetilene dayanan istiaredir.

Kapalı istiare: yanlız benzeyene dayanan istiaredir. her kapalı istiarede bir teşhis(canlandırma)sanatı gizlidir.

Temsili istiare: bütün şiire yayılmış bulunan bir açık istiaredir.

Kinaye: bir sözü aynı anda hem gerçek hemde mecaz anlamıyla birlikte kullanma sanatıdır.

Tariz: söylenen sözün yada kavramın gerçek ve mecazlı anlamı dışında büsbütün tersini söylemek sanatıdır.Taviz bir kişiyi yada durumu alaya alma sanatıdır.

Mürsel-i mecaz: arada benzetme ilgisi olmadan sırf çağrışımlar, töre mecazlar,genel bilgiler ve başka ilintilerle bir sözün veya söz takımının başka türlü

ve daha geniş anlamlara gelmesi demektir.

Teşhis ve intak : insanlarda bulunan özellikleri hayvanlara, bitkilere veya cansız varlıklara vermek sanatına teşhis; bu varlıkları insan

gibi konuşturmak sanatına intak adı verilir. Teşhis ve intak özellikle fabl ve masal

türlerinde yer alır.

Abartma (Mübalağa): Bir nesneyi, bir olay veya düşünceyi göründüğünden aşırı büyük veya küçük göstermek sanatıdır.

Tenasüp (Müraât-ı nazîr): Mecazlı veya açık olarak birbirleriyle anlam ilgisi olan sözcük yahut kavramların aynı beyit veya cümlede bulunması demektir.

Tevriye (iham): Tek bir sözcüğün, aynı beyitte, birden fazla anlama gelecek şekilde kullanılmasıdır. Divan şiirinde çok görülen bir sözcük sanatıdır.

Hüsn-î Tâlil (Güzel nedene bağlama): Bir heyecan içinde, her zamanki tabiatolaylarını, kendine göre yorumlamak,onlara tabiat dışı ve şairane nedenler

yakıştırmaktır.

Tecahül-i Ârifâne (Bilir bilmezlik): Bildiği bir şeyi bilmez görünmek suretiyle daha etkili anlatmak ve benimsetmek sanatıdır.

*Duygu düşünce ve hayallerin ölçülü uyaklı dizeler halinde örülmüş biçimine nazım denir.

*Aynı ölçüyle söylenmiş aralarında anlam bütünlüğü bulunan iki

dizeye beyit(ikilik) denir.

*Üç dizeden oluşan nazım birimine üçlük denir.

*Şiiri oluşturan dörder,beşer,altışar ve daha fazla dizelik kümelere bend veya kıta denir.

Konferans nedir: Yazar,sanatçı v.b alanında ünlü olan kişilerin bir konuyu açıklaması tanıtması ve bilgi vermesine öğretme amacından yola çıkarak yaptığı konuşmaya konferans denir.Amaç insanların eğitilmesi ve aydınlatılmasıdır.Konferans kısa, akıcı, anlaşılır bir dille yazımalıdır.

Açık Oturum(panel):Çeşitli konularda uzmanların dinleyiciler karşısında görüşlerini açıkladıkları bir toplantıdır. Açık Oturumda bir yarışma havası yoktur. Konuşmalar içtenlikle yapılır. Konuşmalarda eleştiri vardır fakat suçlama yoktur. Konuşmacı sayısının altıyı geçmemesi tercih edilir.

Konuşmalar akıcı, canlı, herkesin anlayabileceği bir dille yapılır. Doğal, saygılı ve yerinde bir anlatım kullanılır.

Sempozyum nedir:Bilim insanlarının bir konunun çeşitli yönlerini inceleyip görüşler bildirdikleri toplantıların adıdır.

Forum nedir:Bir sorun üzerinde bütün ilgililerin görüfllerini ö¤renmek için yapılan bir toplantı türüdür.

*Forum herkesi ilgilendiren bir konuyu veya sorunu bir başkan gözetiminde konuşulmasıdır. Panel ve Açık Oturum gibidir. Tek fark forumda dinleyiciler konuşmanın sonunda tartışmaya katılabilirler.

Münazara: Karşılıklı saygı, hoşgörü, sabır, zaman, konuşma kurallarına uyma ve hoşgörü gerektiren bir etkinliktir. Daha önceden belirlenmiş bir konuda farklı görüşlere sahip kişilerin bir araya gelerek konuyu çözümlemek, kendi görüşlerini açıklamak, kanıtlamak, karşı tarafın zayıf noktalarını aramak için yaptıkları söyleşmeye denir.

Makale: Bir konuyu, bir olayı yada bir eseri ele alıp çeşitli özelliklerini ayrıntılarıyla inceleyen ve onunla ilgili bir takım sonuçlara ulaşan; yahut bir görüşü, bir iddiayı belge ve kanıtlarla destekleyerek savunan yazılara denir.