AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ COĞRAFYA-8 KONU ANLATIMI

Coğrafya – 8 Ders Notu

*Doğadan bilinçli bir şekilde yararlanmaya örnek (sanayi tesislerini verimsiz arazilere kurmak )’tır.
*Yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeler türkkiyenin jeopolitik öneminin artmasına katkı sağlayan yerler (Ortadoğu-kafkasya-balkanlar ) güney Afrika x )’değildir.
*Dünya çapında faliyet gösteren ve doanın korunmasını amaçlayan cevresel örgüte (Greenpeace)’denir.
*Ortalama okur yazar oranı satın gücü gibi kriterlerde yapılan sıralamaya göre diyer ülkelere göre daha yukarıda olan (Norveç)’tir.
*Kuzey Amerika ülkeleri serbest ticaret antlaşmasını imzalayan ülkeler (Meksika—kanada—amerika)’dır. (Arjantin x)’değildir.
*Ülkeler arasında enerji kaynaklarının kesintisiz ve güvenli taşınmasının temel gereksinimi (ülke ekonomilerinin enerji kaynaklarına baımlı olması)’dır.
*Marmara denizinin yakın çevresinde yer aan göller (ulubat gölü—manyas gölü—iznik gölü)’dür. (Akşehir gölü x)’değildir.
*Su kaynaklarının payaşımı ve kullanımı (ortadopu)’da sıcak çatışmaların yaşanmasında önemli nedenlerinden biri olmuştur.
*Rusya federasyonunun ekonomisinin temelini (petrol ve doğalgaz) oluşturur.
*TEMA vakfı’nın kuruluş amacı (ağaçlandırma yaparak erozyonu engellemek.
*1984 yılında UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınan iquaçu Çağlayanı (G.amerika kıtasında)’yer alır.
*Doğal bir varlık olarak toprağın önemini daha ii vurgulayan (tüm canlıların barınma ve beslenmesini sağlayan yaşam kaynağı)’olmasıdır.
*Bir ülkenin uluslar arası alanda siyasetinin şekillenmesinde önemlı olanlar (ekonomik yapısı—askeri güç—kültürel yapısı)’dır. (iklim özellikleri x değildir.
*Türkiye batı tırakya sorununu (Yunanistan) ile yaşamaktadır.
*Nijerya federal cumhuriyetinin beşeri özelliği (dünyanın en yoksul ülkesinden bırı olması)dır.
*Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında en yaygın kullanılan ölçüt (kişi başına düşen milli gelir olması)’dır.
*Çevre kirlili ile ilgili geri dönüşüm üzerinde en başarılı çalışmalar yapan ülke (İsveç)’tir.
*Türkiyenin 2009 yılında nufus oranı (72.600)’dür.
*Zengin doğal kaynaklara sahıp oldugu halde nijeryanın geri kalmasının nedeni (ülke sanayisine yapılan yatırımların yetersiz oluşu)’dur.
*Jeopolitikte değişen unsur (sosyal ve kültürel derler).’dir.
*Sel felaketlerinin önleme yolları ;
-su toplama havzalarına imar yasağının getirilmesi —meteolojik ihbarların dıkkate alınması—sel tehlikesine karşı ınsanların bilgilendirilmesi)’dir. (akarsu cevrelerındekı bitki örtüsünün tahrıp edılmesı x)’değildir.
*TEMA vakfının çalışma amacı dışında kalan ( ekolojik tarımın desteklenmesi )’değildir.
*Türkiyenin 1923-1963 yılları arasında uygulandığı nufüs politikası (askeri ve siyasi güç için nüfus artışının özendırılmesı)’dir.
*Almanyanın gelmişmesınde en önemlı yer altı kaynağı (Kömür)’dür.
*Doğu Karadeniz projesinin (DOKAP) planlanmasında etkili olanlar (bölgedeki işsizlik—bölge gelirlerinin az olması-bölge dışında yapılan göçler)’dir. (bölgedeki dağınık yerleşme yapısı)’değildir.
*Türkiyeyi doğrudan ilgilendiren sorun ( Kıbrıs sorunu)’dur.
*NATO ; 9 nisan 1949’da kurulmuştur—avrupanın güvenliliğini salamasını amaçlamıştır— Türkiye ve kuruluşa 1952 yılında üye olmuştur.
*Geleceğe yönelik nüfus tahminleri yapılmasının nedenlerı (istih konusunda tedbirler almak—sağlık hizmetlerini yapılandırmak—gelecekteki ülke nüfusunu tespit etmek (milli geliri hesaplamak)’deildir.
*GAP projesiyle birlikte tahıl ekim alanlarında sanayi bitkisi yetiştirilmeye başlanmasının öncelikli nedeni (ekonomik değerinin daha yüksek olması)’dır.
*İklim değişimlerini önlemeye yarar (yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımının desteklenmesi)’dir.
*Sulak alanların kurutulmasıyla ortaya çıkan sorunlar (göçmen kuşların uğrak alanının yok olması –iklim deişikliğinin görülesi—çevredeki canlı türlerinin ortadan kaldırılması)’dır. (yeni tarım alanlarının ortaya çıkması)’değildir.
*Volkanizma jeolojik kökenli afetlerdendir.
*Kyoto protokolünün imzalanmasıyla kontrol altına alınan ( hava kirliliği)’dir.
*Doğada en kısa zamanda yok olan madde (kağıt)’tır.
*Kervansarayların inşa edilmesi Osmanlı döneminde transit ticaret yoluynun önemlini kaybetmesınde etkı etmemistir.
*Maddeerin iç piyasada tüketilmesi Afrika ülkeleri ve değerili rezervilere sahıp olmasında ekonomık fakırerınığinin nedenlerinden değildir.
*Dünya genelinde su sıkıntısı yaşayan yerlerden biriside (Ortadoğu ülkeleri)’dir.
*Almanya dünyanın en büyük demir çelik üreten ülkelerindendir. Bu özellik sanayi dallarından hangısının gelişmesine daha çok (otomotiv) sektörüne katkı sağlamıştır.
*Ortalama insan ömrü daha uzun olan ülke (Norveç)’dir.’dır. (Gürcistan la sorunu yoktur.
*Zonguldak-bartın Karabük projesinin ortaya çıkmasının en önemli nedeni (taşkömürü işletmelerinin verimsizliği)’dir.
*Çinin önemli akarsuyu (sonkua)’dır.
*Petrol ihraç eden ülkeler örgütü’nün (OPEC) kurucu üyelerınden biride (Kuveyt)’dir.
*Almanyanın sanayi bölgeleri (karlsruhe-saskonya-dormound)’dur. (Liverpoolx)’değildir.
*ABD nin desteğine Avrupa ülkelerinin güvenliliğini sağlamak için kurulmuş siyasi ve askeri bir örgüt (kuzey Atlantik antlasması örgütü)’dir.
*Güney Afrika cumhuriyetinin okyanuslarda kıyısı olan yerler ( hint ve atlas okyanusu)’dur.
*Türkiyenin jeopolitik önemini arttıran faktör (dünyanın en ön emli petrol ve doğalgaz yataklarının çevresinde bulunması)’dır.
*Rusya feerasyonunun ekonomisinin temelini (petrol ve doğalgaz oluşturur.
*Meteolojik erken uyarı sistemleri ile (sellerin) afetlerce hasarı azaltılabılır.
*Ortadoğuda yer alan ülke (ırak)’tır.
*Nehirlerin doğru sıralanması (Sakarya-b.menderes-göksu)’du.
*Yeşil ırmak havzası gelişim projesi kapsamındayer alanlar (Amasya-yozgat-samsun)’dur. (zonguldakx ‘değildir
*Ortadoğu dunyadaki önemi (kutsal mekanları-petrol rezeveleri-coğrafi konumlarıdır. (sanayisinin x)’değildir.
*Pandanın özellikleri ; cinin milli sembolizidir-bambu açları filizlerini yiyerek beslenir-nesli tükenme tehlikesi oldugu için önlemi alınmıştır.
*Bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin ölçümünde kullanılabilen kriterler (okur yazar oranı—kişi başına düşen milli gelir—işsizlik oranı)’dır. (sahip oldu petrol rezervisi x)’değildir.
*Ulubat gölü (bursa )ilimiz sınırları içinde yer alır.
*Şattülarap su yolu ve buradaki petrolün paylaşımı2 ülke arasında 8 yıl süren savas (iran ve ırak)’arasında olmuştur.
*Yenilenebilir doal kaynağımız (Su)’dur.
*Tarım çeşitli olması türkiyenin jeopolitik konumu ile ilgisi yoktur.
*Çevre sorunlarının önlenmesine yönelik bir çalışma olarak (tarımda kullanılan bazı ilaçları yasaklamak)’tır.
*Doal afetler en çok (asya ) kıtasıdır.
*Kurutularak tarım alanı haline dönüştürülen gölümüz (amik gölü)’dür.
*2050 yılında nufus pramidimizin arı kovanına benzetilmesinin sebebi (ülkenin sosyal ve ekonomik olarak gelişişeceğini )göstermektir.
*Petrol ve doğalgaz ulaşım sistemlerinde (boru hattı) daha ucuz ve güvenli taşınır.
*20-30 yıl sonra ülkemizde cıkacak sorunlardan birtaneside (iş gücüne olan ihtiyacın artması)’dır.
*Avrupa birliğinin kurucu üyeleri (Almanya—italya—belçika)’dır. (Yunanistan x)’deildir.
*Ekonomik kalkınma ve iş birliği) örgütünün amacı işsizliği ortadan kaldırmak)’tır.
Büyük bir kısmı hayata geçirilip uygulanan proje (güney doğu Anadolu projesi)’dir.
*Kadınların eğitim seviyesinin artılması (nüfus artış hızzının azalmasına yönelik çalışmadır).
*GAP uygulamasının alanında kalan ilimiz (Artvin)’dir. (Şanlıurfa-mardin Adıyaman içinde yer alır.
*Batı Trakya ve güney kıbrısla yaşanan ortak sorun (soydaşlarımıza yapılan baskı)’dır.
*Bosna-hersek devletini parçalanması sonuvcu 1992 yılında oluşan devlete (Yugoslavya)’dır.
*Orta doğuda gerçekleşenler (ilk yerleşım yerı cıkmıstır-ilk devlet örgütü kurulmuştur—ilk yazı hukuk belgesinin oluşturulması)dır.
*Ekolojik dengenin bolzulmasına neden olan temel faktr (hızlı nüfus artışı)’dır.
*Güney Afrika cumhuriyetinin güneydoğu kıyılarında ılıman iklimin grülmesinin sebebi (mozombik sıcak su akıntısı)’dır.
*Ortadou petrollerinin çıkış kapısı konumunda olan iran körfezi umman denizine balayan boğaz (Hürmüz boazı)’dır.
*Çine ekonomik açıdan yükselişine katkısı en az olan (asya topraklarında yer almasının) oluşumudurç
*Kuzey Atlantik antlaşması örgütü; washingtonda kuruldu—askeri bir örgüttür—türkiye 1952 de örgüte üye olmuştur.
*Son yıllarda tarım alanlarının sulanmasında yer altına yeraltına döşenen borularının nedenı (buharlaşma ve sızıntıların öneme geçmek)’dir.
*Türkiyenin jeopolitik önemini attırmayan faktör (farklı coğrafi bölgelere ayrılması)’dır.
*Kıbrıs adasının ticari açidan önemini daha da arttıran (Süveyş kanalının açılması)’dır.
*Almanyanın sınır komşuları (Fransa—polonya-hollanda)’dır. (Yunanistanx)’değildir.
*GAP uygulandığındı bölgede meydana gelen değişikliklerden brisi (sulu tarıma geçilmesi)’dir.
*Rusya petrol rezervi bakımından en zengin bölgesi (Sibirya)’dır.
*Ekonomikkalkınma ve iş birliği örgütü (OECD) nün amaçlarından biri (işsizliği kaldırmak )’dır.
*Kyoto petrolü ; atmosfere salınan sera gazı miktarının azaltmaya yönelik uluslar arası bir antlaşmadır.
Türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (TÜBİTAK) türkiyede depremi önceden tespit etmek amacıyla (Kaplıcalara) yönelik yeni bir çalışma başlatılmıştır.
*Birbirine sınır komşuluğu (Siirt ve batman)’dır.
*Doğu Karadeniz projesinin amaçlarından biriside (kıyı kesiminde ürün çeşitliliğini arttırmak)’tır.
*Türkiyede nufus ölçümü yapılan yıllarda en cok görülen yıllar (1950-1960)’dir.
*Zonguldak Bartın Karabük projesinin en önemli gerekçesi (taş kömürü işletmelerinin verimsizleşmemesi)’dir.
*(İMF)nin amacı ekonomik sıkıntıdaki ülkelerin para sorununu çözmek)’tir.
*Sulak alanların korunmasında etkili olan (milli park alanına dönüştürülmesi ),’dir
*Dünyanın doğal miras alanları (galapagos adaları-aguaçu çağlayanı-avusturalya mercanresifleri)’dir. (sahra çölüx)’değildir.
*Okuma yazma oranı daha yüksek olan ülke (İrlanda)’dır.
*Üçyüzün üzerinde kuş türünü barındıran sultan sazlığı(kayseri ilimzde)’yer almaktadır.
*Tusunami (depram )etkili bir doğal afettir.