AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ COĞRAFYA-7 KONU ANLATIMI

Coğrafya 7 Ders Notları

*Göreland adası (orta asya-kuzey Afrikave mesksikaya)’göre sıcaklığı daha düşüktür.
*Türkiyede (kuraklık ve sel heyelan)’olayları daha cok yaşanır.
*Hollandanın taşkın koruma kıyı setleri ve deniz seviyesinin kontrlünün konusunda uzmanlaşmış ve başarılı bi ülke olmasındaki teml etken (ülke kıyılarının deniz seviyesinde veya altında olması)’temel etkendir.
*Küresel ısınınmanın sonucları (Buzların erimesi-çöl alanlarının gelişmesi-deniz seviyesinin yükselmesi)’dir. (gllerin yüz ölçümünün büyümes x)’değildir.
*İnka uygarlığı için söylenenler ; (Güneş saati yapmışlardır-astronmik gözlem yapmışlardır-and dağlarında medeniyet kurmuşlarıdır (gemi yapımında uzmanlaşmışlardır x)’değildir.
*İlk medeniyetler (asyada kurulmuştur.)
*Önemli madencilik ve sanayi blgelerinden biri olan yer (ruhr havzası)’dır.
*Avru kıtası 50 yıl önce dünya nüfusunun yaklaşık %25ni barındırıken nbu oran günümüzde %12.5 kadar düşmüştür bunun sebebi (avrupadaki nüfusuartış hızını dünya nüfus artışının gerisinde kalmasıyla )bu durum acıklanır.
*İlk çağda şehirleşmede etkili olan en önemli faktr (verimli tarım topraklarının keşifi)’dir.
*Teknolojinin insanlara sağladığı yarar (daha yüsek hayat sıtandardının sağlanması)’dır.
*İç Anadolu bölgesinin faliyetlerden n plana çıkan(tahıl tarımı)’dır.
*Bazı şehirler gelişmesini ulaşım yollarının kavşak noktasında bulunmaları sağlamıştır, bu duruma örnek olarak (Afyonkarahisar)’dır.
*Yaş sebze ve meyvelerinin satışa çıkarıldığı yere (hal)’denir.
*Türkiyenin gümrük birliğine girmesiyle gelişen bir duruma rnek olarak (sanayi ürünleri ihracının artması)’deır.
*UNESCO dünya kültür mirasında yer alan (Adıyaman –nemrut dağı heykelleri)’dir.
*Türkiyde en yaygın olan turizm sektörü (deniz)’dir.
*Doğu Anadolu bölge sınır içerisinde yer alan (ishak paşa sarayı)’dır.
*İlklim değişimine etki eden gazlar (metan-karbondioksit-diazotmanoksit)’dir.
*6mayıs1984’te açılan manş tüneli iki ülke arasında ulaşımı deniz altından sağlayan (İngiltere-fransa)’dır.
*Buzulların erimesinin etkenleri;
-iklim değişimi-deniz seviyesinin değişimi-denizlerin tuzluk oranındaki değişim)’dır. (deprem kuşaklarındaki değişmix)’değildir.
*Demir ilk önce (tarım aletleri yapımın)’da kullanılmıştır.
*Almanyada sanayinin gelişmesinde (taşkmürü )yer altı kaynağının rolü büyüktür.
*Metropollere ynelen aşırı gç konut çevre alt yapı ulaşım eğitim sağlık ve asaiş sorunlarını büyük ölçüde arttırmaktadır. Buna öre bu etkilişimlere rnek şehrimiz (İstanbul)’dur.
*Bir bölgenin nüfus-ekonomik-sosyal ve kültürel yapısını daha kısa zamanda değiştiren (sanayi)’tır.
*Coğrafi bölge sınırları çizilirken göz önüne alınan beşeri faktör (nufüs)’tur.
*Tahıl üretimi ve küçükbaş hayvancılığın yaygın olduğu tarım bölgeleri (Ankara-konya çevresi)’dir.
*İpek yolu (asyayı avrupaya bağlayan )’eski bir ticaret yoludur.
*Petrol rafinerlerinden boru hatlarıyla ulaştıran yer (orta Anadolu petrol rafinerisi [Kırıkkale]’dir.
*Türkiyenin dış ticaretinde (Almanya)nın büyük payı vardır.
*Ekonomisinde sanayi faliyetleri çok etkili şehrimiz (İzmit)’dir. (Konya-erzurum-sivas x)’değildir.
*Alp dağlarının oluşturduğu ve dağ truzimiyle büyük miktarda dövüz kazanan ülke (İsviçre)’dir.
*Deprem sonucunda doğada görülebilecek olaylar (toprak kayması-akarsu yataklarının değişimi-yer altı su seviyesinde değişimler)’dir. (aşırı yağışlar x)’değidir.
*Türk coğrafya kurumunun kuruluş amaclarından biride (Türkiye coğrafyasını bilimsel yöntemlerle araştırıp incelemek)’dir.
*Demir yolu yapımında doğal kaynaklara üretim merkezlerine Pazar alanlarının bulunduğu yerlere önceliğin verilmesindeki amaç (ekonominin canlanmasını sağlamak)’tır.
*Sanayi devrinin ortaya cıkması (çağda şehirleşmeyi )hızlandırmısştır.
*Yazıyı icat ederek kullanan uygarlık (Sümerler)’dir.
*Akdeniz uygarlığının yer altı kaynağını zengin olmadağı görülmektedir.
*Şiddetli deprem yada volkanizmalar nedeniyle okyanus tabanında kırılan plakaların büyük dalgaları meydana getirdiği doğa olayı (tsunami)’ meydana gelir.
*Akdeniz tarım bölgesiyle anılan ürün (turunçgiller)’dir.
*Türkiyenin gümrük birliğine girmesiyle gelişen durum (sanayi ürünleri ihracının artması)’etkilidir.
*Kapadokya yöresi iç Anadolu bölgesinde yer alır.
*İlk medeniyetlerin ortaya çıkmasında etkili olanlar (iklimin—su kaynağının—verimli ovaların)’dır. (yer altı kaynaklarının x daha azdır).
*Bizans imparatorluğu Justinyen tarafından büyük saray’ın su ihtiyacını karşılamak üzere yapılan yere batan sarnıcı ilimiz (İstanbul)’dur.
*Heyelan sonu (canlılar zarar görürü—göller oluşur—akarsu yatakları yer değiştir. (veriml, toprak oluşumux )’değildir.
*Yağışların düşmesi su kaynaklarının olumsuz etkilenmesine neden olan hidrolojik olaya neden olan afetimiz (kuruaklık)’tır.
*İsviçrenin sınır komşuları (İtalya—almanya—fransa)’dır. (yunanistanx)’değildir.
*BüyÜk okyanus kıyısına paralel uzanan adns sıradağları üzreinde yaşanmıs güneşin hareketleri konusuda uzmanlaşmış güneş saati’de yapan uygarlık (inka)Dır.
*İlk medeniyetleriden biriside (Afrika)2dır.
*İlk çağlarda şerhleşmede etkili olan faktörlerden biriside (verilmli topraklarının keşifi)’dir.
*1998-2006 yılları arasında yıllık nüfüs artış hızzının daha düşük olduğu görülen ülke (İtalya)’dır.
*Ege bölgesinin sınırının belirlenmesinde dikkate alınan kriterlerden biri de (dağların kıyıya dik olarak uzanması)’dır.
*Almanyada sanayinin gelişmesinde (taşkömürü)yer altı kaynagının rolü büyüktür.
*Marmaray projesinin amaclarından biride (istanbulun kent içi ulaşımının rahatlanması)’dır.
*Doğal beşeri ve ekonomik özellikleri bakımındanbenzerlik gösteren alanlara (coğrafi bölge)’dir.
*Bir liman kentinin gelişmesinde etkisi daha fazla olan sebep (iç bölgelere ulaşımının kolay sağlanması)’dır.
*Türkiyenin 1996 yılında gümrük birliğine girmesinin sonuçlarından biride (ihracatta sanayi ürünlerinin payının artması)’dır.
*Yapılacak olan aynı özelliklere sahip kara yollarının maliyeti daha düşük şehrimiz (Konya)’dır.
*Dünyada klimatojik kökenli ekstrem olaylarının yaşanmasına neden olan (Enerji tüketiminin gaz salınmını arttırmas)’dır.
*Şili depreminin aşandığı yer (Antalya bölgesindedir.
*Hollandanın (arazisini korumak amacıyla denize set çekerek) arazisini elumsuz etkilere karşı korumuştur.
*(Sürekli rüzgar—ve—yoğunluk farkı)okyanus akıntılarını oluşumuna neden olur.
*Dünya şehirleşmeye neden olan neden (sanayi)’dir.
*Las Vegas şehrinin özellikleri ; hindistanın kuzey batısında yer alır—hint sinema sanayisinin merkezidir—farklı kültürleri bir arada barındırır.
*Hava limanı olmayan şehir (Zonguldak)’tır.
*Güney Anadolu bölgesinde yer alıp zirvesinin yakınlarında bulunan eşsiz heykellerinden dolayı UNESCO dünya kültür mirasına dahil edilen dağın adı (nemrut dağı)’dır.
*Kültür ve medeniyetin yayılışında büyük etkisi olan ve tarihin başlangıcı olarak kabul edilen olay (yazının icadı).
*Kişilerinin uzmanlık gerektiren bilimsel alanlarda veya meslek kollarında bilgi alışverişi yapmak amacıylayla bir araya gelinmesinden ortaya çıkın tolantı seyahat konaklama faliyetlerinin tümünü kapsayan turizm türü (kongre turizimi)’dir.
*Türkiyenin en büyük iç ve dış ticaret merkezi (İstanbul)’dur.
*Kara ve demir yolu yapımı daha kolay ve ucuz olan yer (afyon-kütahya)’dır.