AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ COĞRAFYA-6 KONU ANLATIMI

Coğrafya 6 Ders Notları

ABD: Dünyanın en fazla nükleer santrallerine sahip ülke

ABD: Dünyanın en büyük nehirlerinden biri olan mississippi yer alır.

Yellowstone Ulusal parkı : Jeotermal kaynakları, sıcak akarsuları, çağlayanları ve yabani hayvanlarıyla bilinen ulusal park ABD’nde dir.

Hindistan’ da görülen bitki örtüleri: Alpin çayırları, Savan, Muson ormanları.

Hindistan’ın komşuları : Nepal, Pakistan, Bangadeş

İngiltere

• Bir ada devletidir.
• Sanayinin beşiğidir.
• Atlas okyanusuna’ da kıyısı vardır.

Fransa: Dünya Turizm örgütünün 2004 yılı verilerine göre dünyada en fazla turist çeken ülke

Hindistan: Nüfusun en fazla istihdam ettiği sektör tarım

Manchester: İngiltere’nin ilk sanayi şehri

Hollanda’da tek tip iklim görünmesindeki etkiler

• Yüz ölçümünün küçüklüğü
• Yeryüzü şekillerinin sadeliği
• Gulf stream sıcak su akıntısı

Aral Gölü: Kazakistan ve Özbekistan’ın ortak sınırları içerisinde yer alır.

Japonya:

• Bilinen en büyük özelliği teknolojisinin gelişmiş ülkeler arasında yerini alması
• Muson iklim tipi görülür
• Ham madde bakımında fakir olmasına rağmen gelişmiş bir ülke
• Adalardan oluşan bir devlettir.
• Kentsel nüfus oranı fazladır.

II. Dünya Savaşı : II. Dünya Savaşından sonra Birleşmiş Milletler, Nato ve Dünya Bankası’nın kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur.

II. Dünya savaşı sonrası: Turizm sektörü önem kazanmıştır.

Ahlak: Bir milletin kültürünü oluşturan manevi unsur.

Barajların kuruluş amaçları

• Elektrik üretmek
• Taşkınları kontrol etmek
• Tarımsal üretimi artırmak

Baraj yapımının önemli nedenleri

• Enerji üretmek
• Su ihtiyacını karşılamak

Bir Ülkenin enerji tüketimi düzeyi

• Mevcut otomobil sayısı
• Tükettiği elektrik miktarı
• Ürettiği demir-çelik miktarı

Yatağan termik santrali: Üretim esnasında doğa ve çevreye büyük zarar vermektedir.

Jeotermal enerji: Yeraltından çıkarılan su ve su buharından elde edilen ısı enerjisine denir.

Enerji tüketiminin: Dünyada sera etkisi yaratan çevre sorunlarının oluşmasında payı büyüktür.

Fosil yakıt: Kömür, doğal gaz ve petrol gibi yenilenemeyen , bitki ve hayvan kalıntılarından oluşan doğal kaynaklara denir.

Fosit yakıtlarından çıkan gazlar: Asit yağmuruna neden olan olaylardan biridir.

Petrol:

• Dünya ticaretinde en fazla ekonomik öneme sahiptir.
• Sanayi ınkılabına damgasını vuran kömürden, hemen sonra dünya enerji piyasasında egemenlik kuran enerji kaynağıdır.

Petrolün dağıtım aşamasında çevreye verdiği zarar: Tanker kazalarından kaynaklanan kirlilik.

Petrol-Doğalgaz: Orta Doğu yeraltı kaynağıyla tüm dünyada önde gelir.

Rezervi ve verimliliği: Bir doğal kaynağın veya madenin yatağının işletilebilmesinin öncelikli sebebidir.

Taş Kömür: Batı ülkelerinde sanayinin kurulup gelişmesinde temel rol oynayan ilk enerji kaynağıdır.

Orman: Kalkolitik Çağ’ da madenlerin eritilmesiyle önem kazanmıştır.

Coğrafi konum: Kültürü oluşturan maddi (somut) unsurlardan biridir.

Ticaret: Ülkelerin sahip oldukları fazla kaynakları ve ürettikleri malları başka ülkelere satıp, ihracatları olan ürünleri’ de alması ekonomik faaliyetin ortaya çıkmasına neden olur.

Kullanılabilir arazinin yetersiz olması: Bazı kıyı kentlerinde denizlerin taş ve toprak doldurularak yeni araziler kazanıldığı görülür.

Bataklıkların kurutulması: Ekolojik dengeye yapılan olumsuz bir müdaheledir.

Doğal çevreye zarar vermemelidir: Herhangi bir enerji santrali projelenirken öncelikle dikkat edilmesi gereken faktördür.

Cam ve plastik şişelerin toplanması: Geri dönüşüm projesi uygulamasına bir örnektir.

Bir ülkenin, doğal kaynaklarından uzun süre ve en iyi şekilde faydalanabilmesi için Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi ile paralellik gösterir.

Topoğrafya haritaları: Eğim, Bitki örtüsü, Drenaj durumu gösterilir.

Keops Piramidi: Dünyanın yedi harikasından biri ve günümüze kadar varlığını sürdürmüştür

Mezolitik çağ: Yontma taş çağının diğer adıdır.

Obsidyen: Paleolitik Çağ’ da çeşitli kesici aletler ile av silahlarının yapımında yaygın olarak kullanılan taş.

Babil’in asma bahçeleri: Dünyanın 7 harikasından biridir.