VATANDAŞLIK DERS ŞİFRELERİ-KODLAMA-KOLAY EZBER

reklam

VATANDAŞLIK BİLGİSİ

Ekonomik İşbirliğine Üye Olan Ülkeler:

MURATBEY

 • M oldova
 • U krayna
 • R omanya
 • A zerbaycan
 • T ürkiye
 • B ulgaristan
 • E rmenistan
 • Y unanistan

Kamu Hukuku Dalları:

CİVAYDİ

C eza Hukuku

İ dare Hukuku

V ergi Hukuku

A nayasa Hukuku

Y argılama Hukuku

D evletler Genel Hukuku

İ cra İflas Hukuku

Birleşmiş Milletlerde Veto Hakkı Olan Devletler: FİRÇA

 • F ransa
 • İ ngiltere
 • R usya
 • Ç in
 • A BD

G–8 Ülkeleri: AKİRAJİ

 • A BD
 • K anada
 • İ ngiltere
 • R usya
 • A lmanya
 • J aponya
 • İ tayla

Avrupa Birliği Organları: AAAAB (4A-1B)

 • A vrupa Parlementosu
 • A vrupa Konseyi
 • A vrupa Zirvesi
 • A vrupa Divanı
 • B akanlar Komitesi

D–8 Ülkeleri: BENİM ToPuM

 • B angladeş
 • E ndonezya
 • N ijerya
 • İ ran
 • M alezya
 • T ürkiye
 • O
 • P akistan
 • U
 • M ısıR

Avrupa Birliği Kurucu Ülkeleri: Bu HALİFe

 • B elçika
 • U
 • H olanda
 • A lmanya
 • L üksemburg
 • İ tayla
 • F ransa
 • E

G–5 Ülkeleri: FAJİA

 • F ransa
 • A lmanya
 • J aponya
 • İ ngiltere
 • A BD

Mahalli İdare Bölümleri: KİB ( Kendine İyi Bak )

 • K öy İdaresi
 • İ l özel Ġdaresi
 • B elediye İdaresi

Kamu Tüzel Kişiliğine Sahip Olanlar:İBKÜRAK

 • İ l özel idaresi
 • B elediyeler
 • K öy
 • Ü niversiteler
 • R adyo Televizyon Kurumu
 • A tatürk Dil Tarih Kurumu
 • K amu ( Baro-Oda )

1961 Anayasasının Getirdikleri:SÜTADAM

 • S oysal ve Hukuk devleti tanımı
 • Ü niversiteler özerk hale geldi
 • T RT özerk hale geldi
 • A nayasa Mahkemesi kuruldu
 • D iyanet İşleri Başkanlığı Kuruldu
 • A
 • M GK (Milli Güvenlik Kurulu) kuruldu

Yüksek Mahkemeler: AYU-ADAY

 • A nayasa Mahkemesi
 • Y argıtay
 • U yuşmazlık Mahkemesi
 • A skeri Yüksek İdare Mahkemesi
 • D anıştay
 • A skeri Mahkeme
 • Y argıtay

Milli Güvenlik Kuruluna (MGK) Katılan Bakanlar: SADİ

 • S avunma Bakanı
 • A dalet Bakanı
 • D ış işleri Bakanı
 • İç işleri Bakanı

Kimler Yönetmelik Çıkarabilir? BEBEK

 • B aşbakanlık-KALDIRILDI
 • E
 • B akanlıklar
 • E
 • K amu Tüzel Kişileri

Özel Nitelikli Kanunlar: BUKAPIM

 • B ütçe Kanunu
 • U
 • K esin Hesap Kanunu
 • A
 • P ara basılmasına karar verme
 • I
 • M iletlerarası Antlaşmaların
 • onaylanmasını uygun bulma

Bir Siyasi Partinin kapatılmasını kim isteyebilir? CAM

 • C umhuriyet Başsavcısı
 • A dalet Bakanı ( Bakanlar Kurulu

Kararı ile )

 • M uhalefet ( Bir diğer siyasi parti)

Avrupa Birliğini ilk imzalayan ülkeler:

FB-HALİ(Fenerbahçeli Hali)

 • F ransa
 • B elçika
 • H ollanda
 • A lmanya
 • L üksemburg
 • italya

Parlamento Kararları:

CİMCiMe MüGe

 • C umhurbaĢkanlığı seçimi
 • İ çtüzük (Meclis içtüzüğü)
 • M illetvekili dokunulmazlığının
 • Kaldırılması
 • C umhurbaĢkanının vatana ihanetle
 • suçlanması
 • İ
 • M eclis Başkanı seçimi
 • E
 • M illetvekilliğinin düşürülmesi
 • Ü
 • G üvenoyu iĢlemleri
 • E

Düzenleyici işlemler: TC Kara Yolları (TCKY)

 • T üzük
 • C umhurbaŞkanlığı Kararnamesi
 • K anun Hükmünde Kararname(KHK)
 • Y önetmelik

Temel Kolluk Birimleri: JANİÇEM

 • J andarma Genel Komutanlığı
 • İç işleri Bakanlığı
 • E mniyet Genel Müdürlüğü

Merkezi İdare Başkent Teşkilatı: BBBC ESKİ – YENİDE CUMHURBAŞKANINDA YETKİ

( 3B-1C )

 • B aşbakan
 • B akanlar Kurulu
 • B akanlıklar
 • C umhurbaşkanı

Siyasal Hak ve Ödevler ( Katılma Hakları):

KDV Ve VSS

 • K amu hizmetine girme hakkı
 • D ilekçe hakkı
 • V atandaşlık hakkı
 • V atan hizmeti
 • V ergi ödevi
 • S eçme ve seçilme hakları
 • S iyasi partiler ile ilgili haklar

Sosyal ve Ekonomik Hak ve Ödevler

(isteme Hakları): ÇAGEST Ve KTSS

 • Ç alışma hakkı
 • A ilenin korunması
 • G rev hakkı
 • E ğitim ve öğretim hakkı
 • S endika kurma hakkı
 • T oplu sözleĢme hakkı
 • V ergi adaleti
 • K onut hakkı
 • T arih, kültür, tabiat varlıklarkoruma
 • S ağlık hizmetleri ve çevreyi koruma
 • S anatın ve sanatçının korunması

Kişi Hak ve Ödevleri(Koruyucu Haklar)

ÖKüZ HaYDuT BaSMaDıK

 • Ö zel hayatın gizliliği
 • K işi dokunulmazlığı
 • Z orla çalıştırılma yasağı
 • H aberleşme özgürlüğü
 • Y erleşme ve seyahat özgürlüğü
 • D üşünce ve inanç özgürlüğü
 • T oplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı
 • B ilim ve sanat hürriyeti
 • S üreli ve süresiz yayın hakkı
 • M ülkiyet hakkı
 • D üzeltme ve cevap hakkı
 • K onut dokunulmazlığı

Nabucco Doğalgaz Hattı Projesine Ortak Olan Ülkeler: TAMBAR

 • T ürkiye
 • A vusturya
 • M acaristan
 • B ulgaristan
 • A lmanya
 • R omanya

Büyükşehir Belediyeleri: BAKMAK-GEDiK-ESASi

 • B ursa
 • A dana
 • K onya
 • M ersin
 • A nkara
 • K ayseri
 • G aziantep
 • E rzurum
 • D iyarbakır
 • i zmir
 • K ocaeli
 • E skiĢehir
 • S akarya
 • A ntalya
 • S amsun
 • i stanbul

YENİ BÜYÜKŞEHİR OLAN İLLERLE BERABER;

 • Adana – Adana Büyükşehir Belediyesi
 • Ankara – Ankara Büyükşehir Belediyesi
 • Antalya – Antalya Büyükşehir Belediyesi
 • Aydın – Aydın Büyükşehir Belediyesi
 • Balıkesir – Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
 • Bursa – Bursa Büyükşehir Belediyesi
 • Denizli – Denizli Büyükşehir Belediyesi
 • Diyarbakır – Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
 • Erzurum – Erzurum Büyükşehir Belediyesi
 • Eskişehir – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
 • Gaziantep – Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
 • Hatay – Hatay Büyükşehir Belediyesi
 • İstanbul – İstanbul Büyükşehir Belediyesi
 • İzmir – İzmir Büyükşehir Belediyesi
 • Kahramanmaraş – Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
 • Kayseri – Kayseri Büyükşehir Belediyesi
 • Kocaeli – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
 • Konya – Konya Büyükşehir Belediyesi
 • Malatya – Malatya Büyükşehir Belediyesi
 • Manisa – Manisa Büyükşehir Belediyesi
 • Mardin – Mardin Büyükşehir Belediyesi
 • Mersin – Mersin Büyükşehir Belediyesi
 • Muğla – Muğla Büyükşehir Belediyesi
 • Ordu – Ordu Büyükşehir Belediyesi
 • Sakarya – Sakarya Büyükşehir Belediyesi
 • Samsun – Samsun Büyükşehir Belediyesi
 • Şanlıurfa – Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
 • Tekirdağ – Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
 • Trabzon – Trabzon Büyükşehir Belediyesi
 • Van – Van Büyükşehir Belediyes

VATANDAŞLIK BİLGİSİ KODLAMA-ŞİFRELEME 2

Normalar Hiyerarşisi –> AKTüY

A nayasa
K anun – KHK
T üzük
Y önetmelik

Özel Hukuk’un dalları nelerdir? –> BaDeM Ticareti

B orçlar Hukuku
D evletler Özel Hukuku
M edeni Hukuk
Ticaret Hukuku

Birleşmiş Milletler’in resmi dilleri hangileridir? –> AÇ İRİ Fransız

A rapça
Ç ince
İ ngilizce
R usça
İ spanyolca
F ransızca

Kamu hukuku dalları nelerdir? –> CİVAYDİ

C eza Hukuku
İ dare Hukuku
V ergi Hukuku
A nayasa Hukuku
Y argılama Hukuku
D evletler Genel Hukuku
İ cra İflas Hukuku

Yerel Yönetimler Nelerdir? –> BeBİK

B elediye
B üyükşehir Belediye
İ l Özel İdaresi
K öy İdaresi

D – 8 gelişmekte olan ülkeler hangileridir? –> BENİM TiPiM

B nagladeş
E ndonezya
N ijerya
İ ran
M alezya
T ürkiye
P akistan
M ısır

1982 Anayasası’na göre devletin nitelikleri nelerdir? –> Demokratik HALİS

D emokratik
H ukuk Devleti
A tatürk Milliyetçiliğe Bağlı
L aik
İ nsan Haklarına Saygılı
S osyal Devlet

Birleşmiş Milletler’de veto yetkisi olan devletler hangileridir? –> FİRÇA

F ransa
İ ngiltere
R usya
Ç in
A merika Birleşik Devletleri

Kimler oy kullanamazlar? –> KAHRET

K ısıtlılar
A skeri okul öğrencileri
H ükümlüler
R eşit olmayanlar
E r ve erbaşlar
T ürk vatandaşı olmayanlar

Milletvekilliği hangi durumlarda düşer –> KÖKCük

K esin hüküm giyme
Ö lüm
K ısıtlanma halinde
C umhurbaşkanı seçilmesi halinde

Seçimlerin hangi durumda yenilenmesine karar verilir? –> SEC

S ürenin dolması halinde
E rken seçim hali
C umhurbaşkanın isteği halinde

Temel hak ve hürriyetlerin durdurulması hangi durumlarda olur? –> SOSS

S avaş
O lağanüstü hal
S eferberlik
S ıkı yönetim

Medeni hukuk dalları nelerdir? –> ŞEMA

Ş ahıs Hukuku
E şya Hukuku
M iras Hukuku
A ile Hukuku

Milletvekili seçilme şartları nelerdir? –> TAKKE

T ürk vatandaşı olmak
A skerliğini yapmış olmak
K ısıtlı olmamak
K amu hizmetlerinden yasaklı olmamak
En az 25 yaş doldurmuş olmak

Merkez İdare Başkent Teşkilatı –> BC

B akanlıklar

C umhurbaşkanı

Düzenleyici İşlemler –> TC Kara Yolları

T üzük
C umhurbaşkanlığı Kararnamesi
K anun Hükmünde Kararname (KHK)
Y önetmelik

Karadeniz Ekonomik İşbirliğine Üye Olan Ülkeler –> MURATBEY

M oldova
U krayna
R omanya
A zerbaycan
T ürkiye
B ulgaristan
E rmenistan
Y unanistan

Nabucco Doğalgaz Hattı Projesine Ortak Olan Ülkeler –> TAMBAR

T ürkiye
A vusturya
M acaristan
B ulgaristan
A lmanya
R omanya

Kadınlara sırayla verilen siyasal haklar nelerdir? –> BMV

B elediye Seçimleri
M uhtarlık Seçimleri
V ekillik Seçimleri

Devleti oluşturan unsurlar nelerdir? –> İSTE

İ nsan
S iyasi İktidar
T oprak
E gemenlik

Büyükşehir olan illerin listesi – 30 ŞEHİR

Adana
Ankara
Antalya
Aydın
Balıkesir
Bursa
Denizli
Diyarbakır
Erzurum
Van
Eskişehir
Gaziantep
Hatay
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Kayseri
Kocaeli
Konya
Trabzon
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Ordu
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Tekirdağ

PAYLAŞIMLARIMIZ ALINTI VE DÜZENLEMEDİR. BİLGİYE ÜCRETSİZ ERİŞEBİLME AMACI GÜTMEKTEDİR.

reklam 2

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*