TARİH DERS ŞİFRELERİ-KODLAMA-KOLAY EZBER

reklam

TARİH KODLAMALAR 1

MEŞRUTİYET DÖNEMİNİN ÖNEMLİ OLAYLARI –> BAYAn O BİT

 • Birinci Balkan savaşı çıktı
 • Avusturya Bosna-Hersek’i işgal etti
 • Yunanistan Girit’i topraklarına kattı
 • Abdülhamit II. Tahttan indirildi
 • N
 • Balkan II. Savaşı çıktı
 • Otuzbir mart olayı yaşandı
 • Trablusgarp savaşı çıktı
 • İttihat ve Terakki babı-ı ali baskınını gerçekleştirdi

TRABLUSGARP SAVAŞI –> TUĞBA

 • Trablusgarb savaşı tarih 1911-1912
 • Uşi anlaşması imzalanarak savaş sona erdi
 • Gönüllü subaylar bölgede savaştı
 • Balkan savaşlarının çıkması Uşi anlaşmasının imzalanmasına neden oldu
 • Adalar uşi anlaşması ile geçici kaydıyla İtalya’ya verildi

BİRİNCİ BALKAN SAVAŞINDA MEYDANA GELEN GELİŞMELER –> BABO

 • Bab-ı Ali baskının ile ittihat ve terakki yönetime el koydu
 • Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti
 • Batı Trakya kaybedildi böylece Batı Trakya Türkleri sorunu ortaya çıktı
 • Ordunun siyasete katılmasının kötü sonuçları görüldü

BALKAN SAVAŞLARI SONUCUNDA KAYBEDİLEN YERLER –> TEMA

 • Trakya
 • Ege adaları
 • Makedonya
 • Arnavutluk

BALKAN SAVAŞLARINA KATILAN DEVLETLER –> BaKSoY

 • Bulgaristan
 • A
 • Karadağ
 • Sırbistan
 • O
 • Yunanistan

I.DÜNYA SAVAŞININ SEBEPLERİ –> MARKALİ

 • Milliyetçilik
 • Almanya ve İngiltere’nin ekonomik rekabeti
 • Rusya’nın sıcak denizlere inme isteği
 • Komutanların savaş yanlısı olması
 • Avusturya ve Rusya arasındaki Balkanlar çekişmesi
 • Loren ve Alsas meselesi
 • İngiltere’nin sömürge politikası

I.DÜNYA SAVAŞININ SONUÇLARI –> İLK DEFA SAYMAK

 • İlk defa ulus devletleri kuruldu
 • Letonya, Estonya, Macaristan ve Yugoslavya kuruldu
 • Kimyasal silahlar ilk defa kullanıldı
 • Denizaltı, tank, uçak ilk defa kullanıldı
 • En yaygın yönetim biçimi Cumhuriyet oldu
 • Fransa, Almanya’dan Alsas-Loren’i aldı
 • Avusturya – Macaristan imparatorluğu ve Osmanlı devleti yıkıldı
 • Sivil savunma teşkilatı kuruldu
 • Almanya’da Nazizm, İtalya’da Faşizm akımı yaygınlaştı
 • Yenilen taraf ittifak devletleri oldu
 • Mandaliter devlet sistemi ortaya çıktı
 • Anadolu Mondros ateşkes anlaşması ile işgal edildi
 • Kellog paktı, Locarno anlaşması ve Milletler cemiyeti kuruldu

KONGRELERİN KRONOLOJİK SIRASI –> HABEr Al SAT

 • Havza Genelges i 28 Mayıs 1919
 • Amasya Genelgesi 22 Haziran 1919
 • Balıkesir Kongresi 26 Temmuz 1919
 • Erzurum Kongresi 23 Temmuz 1919
 • R
 • Alaşehir Kongresi 16 Ağustos 1919
 • L
 • Sivas Kongresi 4 Eylül 1919
 • Amasya Görüşmeleri 20 Ekim 1919
 • Temsil Heyetinin Ankara’ya Gelmesi 27 Aralık 1919

TEMSİL HEYETİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER –> ADASAT

 • Ancak Erzurum kongresinde bölgesel olarak kurulabildi.
 • Sivas Kongresinde ulusal bir mahiyet kazandı.
 • Amasya görüşmelerinde İstanbul hükümeti tarafından resmen tanındı.
 • Damat Ferit Paşa hükümetinin istifasına yol açarak ilk siyasi başarısını kazandı.
 • Ankara’ya 27 Aralık 1919’da gelerek burayı milli mücadelenin merkezi yaptı.
 • TBMM’nin açılması ile birlikte görevi sona erdi.

SİVAS KONGRESİNDE ALINAN KARARLAR

 • İrade-i Milliye adıyla bir gazete çıkarıldı.
 • Manda ve himaye kesin olarak reddedildi.
 • Ali Fuat paşa batı cephesi komutanlığına atandı.
 • Mebusan meclisinin açılması istendi.
 • Erzurum kongresi kararları onaylandı.
 • Temsil heyetinin görevi ulusallaştırıldı.
 • Erzurum kongresinin kararları onaylandı.
 • Manda ve himaye kesin olarak reddedildi.
 • Ali Fuat paşa batı cephesi komutanlığına atandı.
 • Cemiyetler bir çatı altında toplandı.
 • İrade-i Milliye adıyla bir gazete çıkarıldı.

TBMM’YE KARŞI ÇIKAN AYAKLANMALAR

 • Anzavur
 • Kuva-i İnzibatiye
 • Rum
 • Ermeni
 • Pontus
 • Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı
 • Afyon
 • Yozgat
 • Konya
 • Urfa
 • Şeyh Recep, Eşref

DÜZENLİ ORDUYA GİRMEK İSTEMEYEN KUVA-İ MİLLEYECİLER

 • Çerkiz Ethem
 • Ali Efe ( Yörük)
 • Demirci Mehmet Efe

MİSAK-I MİLLİDE YER ALAN KARARLAR

 • Kapitülasyonlar,
 • Azınlıklar
 • Boğazlar,
 • Sınırlar,
 • Araplar,
 • R

İŞGALLERE KARŞI KURULMUŞ OLAN YARARLI CEMİYETLER

 • Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk,
 • Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan,
 • Milli Kongre,
 • Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk
 • Kilikyalılar.
 • Trakya Paşaeli
 • A
 • Trabzon Müdafaa-i Hukuk
 • İzmir Redd-i İlhak

LOZAN ANLAŞMASINI TERTİP EDEN DEVLETLER

 • Japonya
 • İngiltere
 • Fransa
 • İtalya

BALKAN ANTANTININ KURUCU ÜYELERİ

 • Türkiye
 • Yunanistan
 • Yugoslavya
 • Romanya

LAİKLİK  İLKESİ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN YENİLİKLER

 • Medreselerin kapatılması
 • Akılcılık ve bilimsellik
 • Tevhid-i Tedrisat kanunu
 • Evkaf ve Şer’iye’nin kaldırılması
 • Medini kanunun kabulü, saltanatın kaldırılması
 • Anayasanın ilan edilmesi
 • Tekke ve zaviyelerin kaldırılması
 • İlkelerin anayasal güvence altına alınması
 • Kılık kıyafet kanununun çıkarılması

TEMSİL HEYETİNİN ANKARA’YI MERKEZ SEÇMESİNİN NEDENLERİ

 • Konumu,
 • Ankara halkının milli mücadele yanlısı olması
 • Batı Anadolu’ya yakın olması,
 • Ulaşım kolaylığı,
 • Konaklama ve haberleşmenin kolay olması.

TBMM’NİN ÇIKARDIĞI KANUNLAR

 • Ağnam kanunu, hayvancılık yapanlardan alınan vergilerdir ( 24 Nisan 1920).
 • Hiyanet-i Vataniye kanunu, TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaları bastırmak için çıkarılmıştır ( 29 Nisan 1920).
 • Anayasa, Teşkilat-ı Esasiye kanunu ( 20 Ocak 1921).

TBMM’YE KARŞI ÇIKAN AYAKLANMALARA KARŞI ALINAN TEDBİRLER

 • İstiklal mahkemeleri kuruldu.
 • Fetvaya karşı , Ankara müftüsünden fetva alındı.
 • Firariler kanunu ve Hıyanet-i Vataniye kanunu çıkarıldı.
 • Ele geçirilenler yargılandı ve İstanbul hükümeti ile haberleşmeler kesildi.
 • Tüm bunların yanında düzenli orduya geçme karırı alındı.

MUSTAFA KEMAL DÖNEMİNDE KURULAN SİYASİ PARTİLER

 • Cumhuriyet halk Partisi
 • İ
 • Terakki Perver Cumhuriyet Partisi
 • o
 • Serbest Cumhuriyet Partisi

MUSTAFA KEMAL DÖNEMİNDE ÇIKARILAN ÖNEMLİ KANUNLAR

 • Hiyanet-i Vataniye kanunu
 • İ
 • Tevhid-i Tedrisat kanunu
 • İ
 • Takrir-i Sükun kanunu
 • Medeni kanun
 • A
 • Kabotaj kanunu
 • Soyadı kanunu
 • İlkelerin anayasal güvence altına alınması

MUSTAFA KEMAL DÖNEMİNDE EĞİTİM ALANINDA YAPILAN YENİLİKLER

 • Tevhid-i Tedrisat kanunu
 • Akıl ve bilim rehber alındı
 • Medreselerin kapatılması
 • Türk tarih kurumu açıldı
 • Ulusçu ve çağdaş anlayış benimsendi
 • Türk dil kurumu açıldı
 • Halk evleri açıldı
 • Ankara dil, tarih ve coğrafya fakültesi açıldı
 • Millet mektepleri açıldı
 • Ankara hukuk mektebi açıldı
 • Harf devrimi yapıldı
 • İstanbul üniversitesi açıldı

MEDENİ KANUN VE GETİRDİKLERİ

 • Patrikhane ve konsoloslukların mahkeme kurmaları yasaklandı.
 • En yeni medeni kanun Avrupa’da
 • Mirasta eşit paylaşım hakkı
 • Patrikhanenin sosyal hayatı düzenleyen yetkileri elinden alındı.
 • Ermeniler, Rumlar ve Gayr-i Müslimler de medeni kanuna tabi tutuldu
 • Tanıklıkta eşitlik
 • Evlilikte tek eşlilik
 • Boşanma hakkı kadınlara da verildi
 • Evlat edinme koşulları düzenlendi
 • Şahitlikte eşitlik sağlandı
 • İstediği mesleği seçme hakkı kadınlara da verildi
 • Resmi nikah zorunlu hale getirildi

BATI İLE TİCARİ İLİŞKİLERİMİZİ KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR

 • Rakamların kabul edilmesi
 • Uzunluk ölçülerinin kabul edilmesi
 • Hafta sonu tatilinin cumadan pazara alınması
 • Saatin ( Uluslar arası) kabul edilmesi
 • Ağırlık ölçü biriminin kabul edilmesi
 • Takvimin kabul edilmesi

YAPILAN SINIR ANLAŞMALARI

 • Mudanya ateşkes anlaşması
 • Ekim 1921 Ankara anlaşması
 • Kars anlaşması
 • İstanbul anlaşması
 • Kasr-ı şirin anlaşması

LOZANDA ÇÖZÜLEMEYEN MESELELER

 • Musul
 • A
 • Hatay
 • Kıbrıs
 • Ege adaları
 • Marmara boğazlar
 • E

LOZANDA EN ÇOK TARTIŞILAN KONULAR

 • Yabancı okullar
 • Osmanlı borçları
 • Kapitülasyonlar

MİSAK-I MİLLİDEN VERİLEN TAVİZLER

 • Musul
 • U
 • Hatay
 • İ
 • Batum

TBMM’NİN TANINMA AŞAMALARI

 • Afganistan ilk tanıyan Müslüman ülke, Dostluk anlaşması
 • Rusya ilk tanıyan Avrupa devleti, Moskova anlaşması
 • İngiltere son tanıyan itilaf devleti, Mudanya ateşkes anlaşması
 • Fransa ilk tanıyan itilaf devleti, Ankara anlaşması
 • Ermenistan ilk tanıyan küçük devlet, Gümrü anlaşması

DÜZENLİ ORDUNUN YAPTIĞI SAVAŞLAR

 • Sakarya savaşı son savunma savaşı
 • Eskişehir-Kütahya savaşı alınan ilk yenilgi
 • Başkomutanlık meydan muharebesi düşmanı yurttan atan galibiyet
 • Eğitimli ordunun kazandığı ikinci başarı II. İnönü savaşı
 • Birinci İnönü savaşı düzenli ordunun kazandığı ilk başarı

LOZAN BARIŞ ANLAŞMASINDAN SONRA FRANSA İLE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

 • Suriye sınırı
 • U
 • Borçlar sorunu
 • Adana-Mersin demir yolları
 • Yabancı okullar sorunu

I.İNÖNÜ SAVAŞININ DIŞ SONUÇLARI

 • Afgan dostluk anlaşması
 • Moskova anlaşması
 • Evliye-i selaseden olan Batum kaybedildi
 • Londra konferansı toplandı

TERAKKİ PERVER HALK FIRKASININ KURUCULARI

 • Kazım Karabekir
 • Adnan Adıvar
 • Rauf Orbay
 • Ali Fuat Cebesoy
 • Refet Bele

İNGİLTERE VE YUNANİSTAN İLE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Şeyh Sait isyanı ve Musul’un kaybedilmesi

Adaların silahsızlandırılması ve

Nüfus mübadelesi sorunu Yunanistan

MUSTAFA KAMEL’İN GÖRÜLDÜĞÜ ÖNEMLİ OLAYLAR

Trablusgarb savaşı, gönüllü olarak katıldığı savaş

Otuz bir Mart olayı ilk görüldüğü yer

Balkan savaşlarında Sofya Ateşemiliterliği ve Akdeniz kuvvetleri hareket şube başkanlığı

Birinci dünya savaşı ve Çanakkale savaşı tanındığı savaş

SAKARYA SAVAŞININ sonuçları

 • İtalya, Anadolu’yu tamamen terk etti
 • Son savunma savaşı kazanıldı
 • Amerika Ermeni devleti fikrinden vazgeçti
 • Ankara Anlaşması imzalandı
 • Kars anlaşması imzalandı
 • Düzenli ordu tartışmaları bitti
 • Atatürk Hattı müdafaa yoktur, Sathı müdafaa vardır sözünü söylemiştir
 • Gazilik ve mareşallik unvanları Mustafa Kemal’e verildi

MUDANYA ATEŞKES ANLAŞMASININ SONUÇLARI

 • Hukuken Osmanlı devleti sona erdi
 • Aramızda Yunanistan ile Karaağaç tampon bölge oldu
 • Lord George Hükümeti istifa etti
 • İstanbul ve boğazlar savaş yapılmadan kazanıldı
 • Doğu Trakya savaş yapılmadan kazanıldı

LOZAN ANLAŞMASI VE MADDELERİ

 • Tarih 24 Temmuz 1923
 • Ermeni yurdu meselesi halledildi
 • Rum patrikhanesi İstanbul’da kaldı ama siyasi yetkileri kısıtlandı
 • Savaş tazminatı olarak Yunanistan Karaağaç bölgesini verdi
 • İstanbul’u İtilaf devletleri terk edecek
 • Nüfus mübadelesi yapılacak
 • En eski sınır anlaşması olarak Kasr-ı Şirin anlaşması kabul edildi
 • Boğazlar komisyonu varlığını devam ettirdi.
 • İki önemli taviz kabul edildi ( Batum ve Hatay)
 • Rusya boğazlar sorununda bizi destekledi
 • Adalar alınamadı
 • Yabancı okullar Türk milli eğitimine bağlandı
 • Azınlıklar Türk vatandaşı sayıldı
 • Kapitülasyonlar kaldırıldı

DIŞ POLİTİKA

 • Sadabat paktı 9 Temmuz 1937
 • Akdeniz Paktı kuruldu 1936
 • Boğazlar sorunu çözüldü ( Montrö)
 • Almanya ve İtalya yayılmacı politika izledi
 • Hatay anavatana kavuştu

I.İNÖNÜ SAVAŞLARININ SONUÇLARI

 • Moskova anlaşması imzalandı, Rusya ile 13 Ekim 1921
 • Afgan Dostluk anlaşması imzalandı, 1 Mart 1921
 • Londra Konferansı toplandı, 23 Şubat 1921
 • Akif İstiklal marşını yazdı, 12 Mart 1921
 • Yunanlılar düzenli ordu karşısında ilk yenilgilerini aldılar
 • Anlaşmazlıklar itilaf devletleri arasında kesinleşti

TİCARET ALANINDA YAPILAN YENİLİKLER

 • Para koruma altına alındı
 • A
 • Merkez bankası kuruldu, 11 Haziran 1930
 • Uşak’ta ilk özel fabrika olan şeker fabrikası açıldı
 • Kabotaj kanunu çıkarıldı
 • Kabotaj kanunu çıkarıldı
 • İş bankası kuruldu, İlk özel banka
 • Merkez bankası kuruldu

SANAYİ ALANINDA YAPILAN YENİLİKLER

 • İstanbul’da şişe cam ( Paşabahçe) açıldı
 • Karabük demir çelik fabrikası açıldı
 • İlk beş yıllık plan uygulamaya konuldu
 • Sümerbank kuruldu
 • Etibank kuruldu
 • Devletçilik ilkesi yürürlüğe girdi
 • Anonim şirketler kuruldu
 • Teşvik-i Sanayi kuruldu

TARIM ALANINDA YAPILAN YENİLİKLER

 • Aşar vergisi kaldırıldı
 • Numune çiftlikleri kuruldu
 • Tarım kredi kooparetifleri açıldı
 • Enstitüler açıldı, Yüksek Ziraat Enstitüsü
 • N
 • Çay, turunçgiller ve şeker pancarı açıldı
 • İzmir iktisat kongresi toplandı
 • Ziraat bankasının olanakları artırıldı

II.DÜNYA SAVAŞININ SONUÇLARI

 • Soğuk savaş dönemi başladı
 • Almanya ikiye ayrıldı
 • Rusya doğu bloğunun lideri oldu
 • ABD batı bloğunun lideri oldu
 • Yalta konferansı ile dünya yeniden şekillendirildi
 • İkinci beş yıllık plan Türkiye’de başarısız oldu
 • Çok partili hayata Türkiye’de geçişte etkili oldu
 • İlk defa Türkiye’de varlık vergisi alınmaya başladı
 • Nükleer silahlar ilk defa kullanıldı
 • İsrail devleti kuruldu
 • Yunanistan on iki adaya sahip oldu
 • En çok Japonya sarsıldı
 • Kuzey Atlantik Paktı Kuruldu 1949
 • Amerika Truman doktrini ile Marshall yardımını yaptı ( Türkiye ve Yunanistan’a)
 • Paris anlaşması imzalandı
 • Akvam-ı Cemiyet yerine Birleşmiş Milletler kuruldu
 • Leningrad ve Stalingrad’da Rusya Almanya’yı yendi
 • İtalya ve Almanya savaştan yenik ayrıldı

MİLLİYETÇİLİK DOĞRULTUSUNDA YAPILAN YENİLİKLER

 • Türk Dil kurumu açıldı
 • Ulusçuluk anlayışı benimsendi
 • Türk Tarih kurumu açıldı
 • Anadolu’dan düşman atıldı
 • Kabotaj kanunu kabul edildi

HALKÇILIK İLKESİ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN YENİLİKLER

 • Medeni kanun kabul edildi
 • Aşar vergisi kaldırıldı
 • Soyadı konunu kabul edildi
 • A
 • Toplumsal alanda yapılan bütün yenilikler

OSMANLI DEVLETTİ’NİN YIKILIŞININ BELGELERİ

 • Mondros mütarekesiyle fiilen
 • E
 • Mudanya ateşkes anlaşması ile hukuken
 • U
 • Resmen saltanatın kaldırılması

BİRİNCİ BALKAN SAVAŞINA KATILAN DEVLETLER

 • Karadağ
 • A
 • Bulgaristan
 • U
 • Sırbistan

MUSTAFA KEMAL’İN ÇANAKKALEDEKİ BAŞARILARI

 • Kireçtepe
 • Arıburnu
 • Conkbayırı
 • Anafartala

MUSTAFA KEMAL DÖNEMİNDE ÜYE OLDUĞUMUZ CEMİYETLER

 • Sadabat paktı
 • En başta Milletler Cemiyeti
 • Balkan antantı
 • İtalya ve Almanya’nın yayılmacı politikaları etkili oldu
 • Kellog paktı

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE KURULAN ZARARLI CEMİYETLER

 • Sulh ve Selamet-i Osmaniye fırkası
 • İngiliz Muhipleri
 • Nigehban
 • Ermeni Taşnak ve Hınçak
 • Yahudi Alyans ve Mekabi
 • İ
 • Hürriyet ve İtilaf fırkası
 • Amerikan Wilsoncuları
 • Yahudi Mekabi
 • Aydınların kurduğu İslam teali
 • Trabzon Mudafaa-i Hukuk

MONDROS MÜTAREKESİNİN HÜKÜMLERİ

 • Haberleşme araçlarına el konuldu
 • Ermeni esirler serbest bırakılacak
 • Silahlar teslim edilecek
 • Askerler en yakın itilaf devletlerine teslim olacak
 • Boğazlar itilaf devletlerine bırakılacak
 • İtilaf devletleri istedikleri yerleri işgal edebilecek
 • Toros tünelleri itilaflara bırakılacak
 • Anadolu’da Vilayet-i Sitte’de bir Ermeni devleti kurulacak
 • Mondros tarih 30 Ekim 1918

GÜMRÜ ANLAŞMASININ HÜKÜMLERİ

 • Sevr anlaşmasını Ermeniler tanımayacak
 • Ermeniler Türkiye aleyhinde bulunmayacaklar
 • Kars, Iğdır TBMM’ye verilecek
 • İki devlet arasında sınır Aras nehri olacaka
 • Zorla göç ettirildiğini iddia edenler olaylara karışmamış ise yurtlarına geri dönebilecekler

ANKARA ANLAŞMASININ HÜKÜMLERİ 1921

 • Hatay ve İskenderun özerk olacak
 • Adana ve mersin demir yollarının işletim hakkı Fransızların olacak
 • Suriye’deki Caber kalesi Türk toprağı olacak
 • Türkçe bölgede ilk öğretimde zorunlu hale getirilecek
 • Anlaşma ile Fransa TBMM’yi tanıdı

ŞEYH SAİT İSYANI VE ALINAN TEDBİRLER

 • Takrir-i Sükun kanunu ilan edildi
 • İstiklal mahkemeleri kuruldu
 • Bölgesel seferberlik ilan edildi
 • En sert tedbirler alındı
 • Tam yetki İsmet beye verildi

ANKARA ANLAŞMASI 1926

 • Musul kaybedildi
 • Irak petrollerinin %10’u 25 yıllığına Türkiye’ye bırakıldı
 • Hakkari sınırında Türkiye lehine düzenlemeler yapıldı

KARS ANLAŞMASI VE HÜKÜMLERİX

 • Kafkas Cumhuriyetleri de TBMM’yi tanıdı
 • Anlaşma Rusya ile yapıldı
 • Boğazlarla ilgili kararlar alındı
 • İki taraf birbirine yardımcı olacak
 • Nahcivan’a özerklik tanındı
 • En önemlisi doğu sınırımız çizildi

MOSKOVA ANLAŞMASI VE HÜKÜMLERİ

 • Batum Misak-ı Milliden verilenlik tavizdir
 • Ermenistan’dan sonra TBMM’yi Rusya’da tanıdı
 • Boğazlarla ilgili kararlar alındı
 • Ekonomi alanında yardımlaşma kararları alındı
 • Kars, Ardahan ve Artvin TBMM’ye bırakıldı
 • Kapitülasyonların kaldırılmasını kabul eden ilk batı devlet Rusya’dır
 • İki devlet yönetimlerine saygılı olacaklar
 • Misak-ı milliyi ilk Rusya tanıdı

SAKARYA SAVAŞI ÖNCESİ ALINAN TEDBİRLER

 • Başkomutanlık kanunu çıkarıldı
 • İstiklal mahkemeleri kuruldu
 • Tekalif-i Milliye emirleri yayınlandı

İSLAMİYET ÖNCESİ KURULAN MECLİSLER

 • Kurultay
 • Ü
 • Toy
 • Ü
 • Kengeş

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK DESTANLARI

 • Bozkurt Göktürler
 • Alper Tunga İskitler
 • Korkut Hikayeleri Kıpçaklar
 • Manas Kırgızlar
 • Oğuz Kağan Asya Hunları
 • Şu İskitler
 • Ergenekon Göktürkler

İLK TÜRK İSLAM ESERLERİ

 • Divan-ı Hikme
 • Ahmet Yesevi
 • Lügat Kaşkarlı Mahmut
 • Atabet-ül Hakayık Edip Ahmet Yükneki
 • Kutadgu Bilig Yusuf Has Hacip

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ İLE İLGİLİ BAZI KAVRAMLARI

 • Balbal dikili taş
 • Aile (oğuş)
 • Töre yazısız hukuk kuralları
 • Abide Orhun abideleri
 • Kurgan mezar

TÜRLERİN TARİH BOYUNCA KULLANDIKLARI TAKVİMLER

 • Kril
 • Uygur
 • Latin
 • Arap
 • Köktürk

GÖKTÜRKLERLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

 • Göçebe bir yaşam sürmüşlerdir
 • Ötüken başkenttir
 • Kürşat ihtilalini gerçekleştirdiler
 • Türk adıyla kurulan ilk Türk devletimizdir
 • Ücretli askerlik yoktur
 • Reisleri Bumin kağandır
 • Kutluk devleti döneminde Orhun abidelerini diktiler

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK DEVLETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

 • Kumanlar en yakışıklı boydur
 • Avrupa’da kurulan ilk Türk devleti Avrupa Hunlarıdır
 • Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti Uygurlardır
 • Askeri onluk sistemi bulan Asya Hunlarıdır
 • Karluklar ilk Müslüman boydur
 • İstanbul’u kuşatan ilk Türk devleti Avarlardır
 • Türkleri bir bayrak altında toplayan Asya Hunlarıdır
 • Asya’daki ezeli düşmanımız Çinlilerdir
 • Parayı kullanan Türgişler’dir

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRLERİN KULLANDIKLARI TAKVİMLER

 • Ta ötelerde Celali
 • Arap
 • Miladi
 • İlk On iki Hayvanlı
 • Rumi

İLK TÜRK BEYLİKLERİ

 • Saltuklular nerede kuruldu
 • Erzurum’da
 • Mardin’de kurulan beylik kim
 • Artuklular
 • Mengücekler nerede kuruldu
 • Erzincan’da
 • Danişmentler nerede kuruldu Sivas’ta

ANADOLU SELÇUKLULARINDAN GÜNÜMÜZE KADAR GELEN ÖNEMLİ MEDRESELER

 • Huant Hatun medresesi
 • Altun Aba
 • Sırçılı
 • Buruciye
 • Afyon Çay
 • Hatun Nesibe Sultan
 • Caca Bey
 • Ertokuş

DİVANI HÜMAYÜN ÜYELERİ

 • Defterdar
 • Ekonomist
 • Nişancı
 • El yazıcısı
 • Yeniçeri ağısı
 • Şeyhül İslam
 • En iyi sadrazam
 • Kazasker
 • En son Kaptan-ı Derya
 • Reisül Küttap

ŞERİ VERGİLER:hac

 • Haraç, gayri Müslimlerden alınan ürün vergisi
 • Aşar vergisi, Müslümanlardan alınan ürün vergisi
 • Cizye vergisi, Hıristiyanlardan alınan askerlik vergisi

OSMANLI DEVLETİNİN YETKİLERİNİ KISITLAYAN GELİŞMELER

 • Sened-i İttifak ile ilk defa
 • Islahat fermanı
 • Tanzimat Fermanı
 • Meşrutiyet
 • Anayasal yollarla çeşitli defalar yetkiler kısıtlanmıştır

ISLAHATLAR VE ÖZELLİKLERİ

 • Teknik alanda XVIII. yy
 • Askeri alan XVII ve XVIII
 • Mali alan XVII
 • Askeri alan XVII ve XVIII
 • Hukuk ve yönetim XIX

GAVUR PADİŞAH İKİNCİ MAHMUT GİBİ BİRİ

 • Gazete Takvim-i Vakay-ı çıkardı ( Resmi gazete)
 • Ayanlıklar kaldırıldı
 • Vakay-ı Hayriyye ile yeniçeri ocağı kaldırıldı
 • Ulumu edebiye açıldı
 • Padişahın yetkileri ilk kez kısıtlandı
 • Anayasallaşma yolunda adımlar atıldı
 • Divan kaldırıldı
 • İlk defa yurt içinde gezi düzenledi
 • Şurayı Bab-i ali kuruldu
 • Avrupa’ya ilk defa öğrenciler gönderildi
 • Hariciye nazırlığı kuruldu
 • İlk defa nüfus sayımı yapıldı
 • Karantina ve posta teşkilatı kuruldu
 • İlk defa mülk sayımı yapıldı
 • Nizam-ı cedit yerine sekban-ı cedit ve eşkinci ordusu kuruldu
 • Ceket, pantolon ve fes giyme zorunluluğu getirildi
 • İlk bağımsızlığını kazanan ulus Yunanlılar oldu
 • Müsadere usulüne son verildi
 • Ayanlarla Sened-i İttifak imzalandı
 • Hünkar İskelesi anlaşması yapıldı
 • Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali paşa isyan etti
 • Uzak eyaletlere maaşlı vali atandı
 • Tarih 1088-1839
 • Gayr-i Müslimleri din ve vicdan özgürlüğü sağlanmıştır
 • İlk defa pasaport uygulanmasına geçildi
 • Boğazlar sorunu doğdu
 • İlk defa muhtarlıklar kuruldu
 • Batı tarzı müzik serbest bırakıldı
 • İlk defa ilk öğretim zorunlu hale getirildi
 • Rüştiyeler açıldı
 • İngiltere ile Balta limanı anlaşması yapıldı

ABODÜLMECİT

 • Tercuman-ı Ahval adlı ilk özel gazete çıkarıldı
 • Eğitim ve öğretim alanında ikilikler yaşanmaya başladı
 • Zaptiye müşirliği açıldı
 • Ceride-i Havadis adlı yarı özel gazete açıldı
 • Arazi kanunu kabul edildi
 • Nizamiye Mahkemeleri kuruldu
 • Askerlik vatan görevi haline getirildi
 • Boğazlar sözleşmesi imzalandı
 • Darül muallimat açıldı
 • Ü
 • L
 • Mecidiye altın para ve kaime adıyla kağıt para basıldı
 • Encümeni danış açıldı ( Bilim akademisi)
 • Cizye vergisi kaldırıldı
 • İlk defa dış borç alındı
 • Tanzimat ve ıslahat fermanları ilan edildi

EN İDEALİS SELİM

 • Elçilikler sürekli hale getirildi
 • Nizam-ı Cedit ordusu kuruldu
 • İrad-ı cedit adıyla hazine kuruldu
 • En yabancı dil Fransızca ilan edildi
 • Arapçanın yerine bilim dili olarak Türkçe kabul edildi
 • Lahiyalar hazırlandı
 • İngiltere ilk müttefikimiz oldu
 • Selim yeniçeriler tarafından öldürüldü
 • Tarih 1789-1807
 • Savaş Napolyon Mısır’ı işgal etti
 • Eyalet sayısı 28 indirildi
 • Lağım, topçu, humbaracı ocakları kuruldu
 • İsyan Kabakçı Mustafa
 • Matbaa devlet tarafında açıldı

I.İnönü Savaşından sonra olan olaylar: MİLAT

 • Moskova Antlaşması
 • İstiklal Marşının Kabulü
 • Londra Konferansı
 • Afganistan la Dostluk Antlaşması
 • Teşkilat-ı Esasiye Kanunu

Terakkiperver Halk Fırkasında Yer Alan Kişiler: KARAR

 • K azım Karabekir
 • Adnan Adıvar
 • Rauf Orbay
 • Ali Fuat Cebesoy
 • Refet Bele

Misakı Milli Kararları: KABSAR

 • Kapitülasyonlar
 • Azınlıklar
 • Boğazlar
 • Sınırlar
 • A raplar
 • Referandum

Sadabat Paktına Katılan Ülkeler: A.Ġ.I.T

 • ( Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi )
 • Afganistan
 • İran
 • Irak
 • Türkiye

Balkan Antantına Katılan Ülkeler:TAYYAR

 • Türkiye
 • A
 • Yunanistan
 • Yugoslavya
 • A
 • Romanya

I.Balkan Savaşına Katılan Ülkeler: BÜYÜSEK

 • Bulgaristan
 • Ü
 • Yunanistan
 • Ü
 • Sırbistan
 • E
 • Karadağ

Lozan’da TBMM’nin istediği gibi sonuçlanmayan konular: MUHABİR

 • M usul
 • U
 • Hatay
 • A
 • Boğazlar
 • İ
 • Rum patrikhanesi-İstanbul

Lozan’da Mustafa Kemal’in asla taviz verilmesini istemediği konular: KEM

 • Kapitülasyonlar
 • Ermenilere toprak verilmesi
 • Misak-ı Milli sınırları

Lozan’da sorun olan maddeler: DAYANBE

 • Dış Borçlar
 • A
 • Yabancı Okullar
 • A
 • Nüfus Mübadelesi
 • Boğazlar
 • Ege Adaları

Lozan’da çözülen meseleler: ASKI

 • Azınlıklar
 • Savaş Tazminatı
 • Kapitülasyonlar
 • İstanbul un Durumu

Lozan’daki Garantör Devletler: FİJİ

 • Fransa
 • İngiltere
 • Japonya
 • İtayla

Mustafa Kemal’in I. Dünya Savaşında Savaştığı Cepheler: SAÇAK

 • Suriye-Filistin Cephesi
 • A
 • Çanakkale Cephesi
 • A
 • Kafkas Cephesi

Mustafa Kemal’in Çanakkale’de Savaştığı Yerler: CAKAS

 • Conkbayırı
 • Anafartalar
 • Kireçtepe
 • Arıburnu
 • Seddülbahir

Doğu Sınırımızın Çizildiği Antlaşmalar: GMK ( Gazi Mustafa Kemal )

 • Gümrük Antlaşması
 • Moskova Antlaşması
 • Kars Antlaşması

Mondros’ta Karışıklık Çıkması Durumunda işgal edilecek Yerler (Vilayet-i Sitte):BiDAHASEV

 • Bitlis
 • i
 • Diyarbakır
 • A
 • Harput ( Elazığ )
 • A
 • Sivas
 • Erzurum Van

Erzurum Kongresine Katılan iller:BESTVAN

 • B itlis
 • E rzurum
 • S ivas
 • T rabzon
 • V an

Sevr Antlaşmasının ilgili Olduğu Maddeler: EESSAA (2E-2S-2A)

 • Ekonomik Yaptırımlar
 • Esirler
 • Siyasi Yaptırımlar
 • Sınırlar
 • Askeri Yaptırımlar
 • Azınlıklar

I.Dünya Savaşı Sonrasında Yapılan Antlaşmalar: SANATI SEV

 • S aint Jermen – Avusturya
 • A
 • Nöyyi – Bulgaristan
 • A
 • Trianon – Macaristan
 • I
 • Sevr – Osmanlı Devleti
 • Versay – Almanya

Berlin Antlaşmasıyla Bağımsız Olan Ülkeler: SAKAR

 • S ırbistan
 • A
 • K aradağ
 • A
 • R omanya

Berlin Antlaşmasıyla Rusya’ya Verilen Yerler: BAK

 • Batur
 • Ardahan
 • Kars
 1. Dünya Savaşına Katılan Devletler:JiBAR X ARiF
 • Japonya ABD itayla Rusya Bulgaristan X ingiltere Almanya Fransa Romanya

Milli Mücadele Yanlısı Basın: HAYATİ ABi

Hakimiyeti Milliye

Albayrak

Yenigün

Açıkgöz

Tasviri Efkâr

İrade-i Milliye

Anadolu Ajansı

Bayrak

İstikbal

Milli Mücadele Yanlısı Olmayan Basın:PATİKA

 • Peyami Sabah
 • Aydede
 • Türkçe
 • İrsat
 • Kıyam
 • Alemdar

Kadınların Siyasi Hak Sırası: BMV

 • Belediye Seçimlerine Katılma
 • Muhtarlık Seçimlerine Katılma
 • Vekil Seçilme (Milletvekili)

Erzurum Kongresine Katılmayan İller:DEM

 • Diyarbakır
 • Elazığ
 • MuŞ

Anadolu’da I.Dönem Beyliklerin Kuruldukları Yerler: SE-ME-AH-DS

 • Saltuklular – Erzurum
 • Mengücekler – Erzincan
 • Artuklular – Hasankeyf
 • Danişmentliler – Sivas, Tokat

Anadolu Selçuklu Devletine Başkentlik Yapan şehirler: KİN

 • Kayseri
 • İznik
 • Niğde

Orta Asya’da Boyları Birbirinden Ayıran 3 Şey: DOS

 • Damga
 • Ongun
 • Savaş Narası

Konya’daki Tarihi Eserler: KASİS

 • Alaaddin Camii
 • Sırçalı Medrese
 • Karatay Medresesi
 • İnce Minareli Medrese
 • Sultan Han

Dünden Bugüne Kullandığımız Takvimler:12-HACERİM

 • 12 Hayvanlı Türk Takvimi
 • Hicri Takvim_
 • A
 • Celali Takvim
 • E
 • Rumi Takvim
 • İ
 • Miladi Takvim

Türklerin Kullandığı Alfabeler: GUSKAL

 • G öktürk Alfabesi
 • U ygur Alfabesi
 • S ogd Alfabesi
 • K ril Alfabesi
 • A rap Alfabesi
 • L atin Alfabesi

Mısırda Kurulan Türk-İslam Devletleri: TEMA

 • T olunoğulları
 • E yyubiler
 • M emlükler
 • A kşitler

Osmanlıya Başkentlik Yapmış şehirler: BESİİ

 • B ursa
 • E dirne
 • S öğüt
 • İznik
 • İstanbul

Osmanlı Duraklama Dönemi Siyasi ilişkileri:

VARiL

 • V enedik
 • A vusturya
 • R usya
 • İ ran
 • L ehistan

I.Meşrutiyet Aydınları: ZAMAN

 • Z iya Paşa
 • A hmet Mithat
 • M ustafa Fazıl Paşa
 • A li Suavi
 • N amık Kemal

II: Mahmut Dönemi Askeri Alanda Yapılan Islahatlar: SEVDAM

 • S ekban-ı Cedid
 • E şkinci Ocağı
 • V aka-i Hayriye
 • D aruşşura-ı Askeriye
 • A sakir-i Mansure-i Muhammediye
 • M ızıka-i Humayun

Osmanlı’da Salyaneli (Yıllıklı) Eyaletler:MUHABETTE CAY

 • M usul
 • U
 • H abeş
 • A
 • B ağdat
 • B osna
 • E
 • T rablusgarp
 • T unus
 • E
 • C ezayir
 • A
 • Y emen

III. Selim’in Dönemi: iNSiYLAF

 • İ rad-ı Cedid
 • N izam-ı Cedid
 • S ürekli Elçilikler
 • İ lk Devlet Matbaası
 • Y erli Malı Özendirildi
 • L ayihalar hazırlattı
 • A kka kalesinde Napolyon’u yendi
 • F ransızca devletin resmi yabancı dili Oldu

Lale Devri Değişim Girişimleri: İÇİÇEÇİM

 • İ tfaiye Örgütü Kuruldu
 • Ç ini, dokuma, kağıt imalathanesi
 • İ lk kitaplar basıldı
 • Ç eviri hareketleri
 • E
 • Ç içek aĢısı uygulandı
 • İ
 • M atbaa alınır (İbrahim Müteferika)

Abdülmecid Dönemi Islahatları:

TIBİDOMİ

 • T anzimat Fermanı
 • I salahat Fermanı
 • B ank-ı Der Saadet
 • İ lk dış borç
 • D emiryolu yapımı
 • Osmanlı Bankası
 • M aarif Nezareti
 • İ lk kağıt para (Kaime)

Abdülaziz Dönemi Islahatları:

DEMEDİYİM

 • D anıştay
 • E
 • M erkez Bankası
 • E
 • D evlet iflas ettiğini açıklar(1875)
 • İ
 • Y argıtay
 • İ
 • M ecelle

II: Abdülhamit Dönemi Islahatları: I.II. KADEMESİNDE

 • Meşrutiyet
 • Meşrutiyet
 • K anun-i Esas-i
 • A
 • D uyun-u Umumiye
 • E
 • M ülkiye Mektebi
 • E
 • S anay-i Nefise Mektebi
 • i
 • N
 • D arül Funun

Tanzimat Fermanının Getirdiği Esaslar:

GEMiCi VE HASKi

 • G elirine göre vergi
 • E
 • M al edinme hakkı
 • İ
 • C an ve mal güvenliği
 • İ
 • V atandaşlık esası
 • E
 • H ukuk üstünlüğü
 • A çık yargılama hakkı
 • S uçun kişiselliği
 • K anun önünde eşitlik
 1. Mahmut Dönemi Islahatları:

SoYaDı MuHaMMeT NaMı TiPiTiP

 • S ekban-ı Cedid
 • Y eniçeri ocağı kaldırıldı
 • A sakir-i Mansure-i Muhammediye
 • D ivan-ı Humayun kaldırıldı
 • M emurlar maaşa bağlandı
 • H eyeti Vükele
 • M üsadere kaldırıldı
 • M uhtarlıklar kuruldu
 • T ımar sistemi kaldırıldı
 • N üfus-Emlak sayımı yapıldı
 • M eclis-i Vala(Yüksek mahkeme)
 • T ercüme Odaları
 • i lköğretim zorunlu (istanbul)
 • P osta örgütü kuruldu
 • T akvim-i Vekai (ilk resmi gazete)
 • i lk rüştiye mektebi
 • P asaport uygulaması yapıldı.

Islahat Fermanının Esasları:MECiDiYEDiM

 • M üslüman-Gayrimüslim eşit
 • E
 • C izye kaldırıldı
 • i
 • D in-Mezhep hakları
 • i
 • Y erel düzeyde temsil
 • E
 • D insel kurullarda halkın yer alması
 • i
 • M illet örgütlenmesinin düzenlenmesi

Islahatların Özellikleri: 17.Yüzyıl: DAM

 • D isiplin
 • A sayiş
 • M aliye

18.Yüzyıl: AKE

 • A skerlik
 • K ültür
 • E ğitim

19.Yüzyıl: HAYEK

 • H ukuk
 • A skerlik
 • Y önetim
 • E ğitim
 • K ültür

I.Mahmut Dönemi Islahatları: HAK

 • H endesehane kuruldu
 • A vrupa ordu düzeni(Bölük,Tabur,Alay)
 • K ont Dö Bunneval(Humbaracı Ocağı)

I.Abdülhamit Dönemi Islahatları: Uki

 • U lufe alım-satımı yasaklandı
 • K ara mühendishanesi(Berri Humayun)
 • i stihkam okulu açılır

III.Mustafa Dönemi Islahatları: SEYDİ

 • S ürat Topçuları Ocağı kurulur
 • E shamı Tahvilat Senetleri
 • Y abancı Uzman (Baron Dö Tot)
 • D eniz Mühendishanesi
 • (Bahri Humayun)
 • İç Borçlanma

Berlin Antlaşmasıyla Rusya’ya Verilen Yerler: KAB

 • K ars
 • A rdahan
 • B atum

TARİH KODLAMALAR 2

Meşrutiyet Dönemi Aydınları: ZAMAN
Ziya paşa
Ahmet mithat
Mustafa fazıl paşa
Ali suavi
Namık kemal

Lozan Antlaşması’nda çözümlenemeyen sorunlar: HIRBO
Hatay Sorunu
Irak Sınırı
Rum Patrikhanesi
Boğazlar
Osmanlı Borçları

Mısır’da Kurulan Türk İslam Devletleri: TEMA
Tolunuğolları
Eyyubiler
Memlukler
Akşitler

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurucuları: KARAR
Kazım
Ali Fuat
Refet
Adnan
Rauf

Haçlılarla yapılan savaşlar sırasıyla SINaV 2
Sırpsındığı
I. Kosova
Niğbolu
Varna
II. Kosova

Atatürk’ün kuruluşunda rol oynadığı yayınlar AİHM
Anadolu Ajansı
İrade-i Milliye
Hakimiyet-i Milliye
Minber

II. Mahmut askeri ıslahatları SEVDAM
Sekban-ı Cedit
Eşkinci Ocağı
Vakayi Hayriye
Daruşurayı Askeriye
Asakir-i Muhammediye
Mızıka-i Humayun

Anadolu Selçuklu Divan Çeşitleri: VİPTAYİN
Vezaret divanı
İşraf divanı
Pervane divanı
Tuğra divanı
Arz divanı
İstifa divanı
Niyabet-i Saltanat

1. Dünya Savaşında kurulan yeni uluslar PALYaÇoM
Polonya
Avusturya
Letonya
Yugoslavya
Çekoslovakya
Macaristan

Balkan Savaşlarında kaybettiğimiz yerler: MEBA
Makedonya
Ege Adaları
Batı Trakya
Arnavutluk

Birinci İnönü Muharebesi‘nin sonuçları; MİLAT
Moskova Antlaşması
İstiklal Marşının Kabulü
Londra Konferansı
Afganistan’la Dostluk Antlaşması
Teşkilatı Esasiye

Balkan Antantı Devletleri: TaYYaR
Türkiye
Yunanistan
Yugoslavya
Romanya

Berlin antlaşmasıyla bağımsız olan ülkeler: SAKAR
Sırbistan
Karadağ
Romanya

Misak-i Millide geçen konular: KABSAR
Kapitülasyonlar
Azınlıklar
Boğazlar
Sınırlar
Araplar
Referandum( Kars, Ardahan, Batum, Batı Trakya)

Osmanlı 1.Balkan Savaşı’na katılan devletler: KaSaBaYa
Karadağ
Sırbistan
Bulgaristan
Yunanistan

Sevr antlaşmasındaki başlıklar : SIKBoğazDOY

Sınırlar
Istanbul
Kapitülasyonlar
BOĞAZlar (komisyonu)
Duyunu umumiye (borçlar)
Ordunun terhisi
Yabancı okullar

Vilayet-i sitte (6 doğu ili) BESDEV
Bitlis
Elazığ
Sivas
Diyarbakır
Erzurum
Van

Atatürk’ün kadınlara vermiş olduğu haklar sırasıyla, BMW
Belediye seçimleri
Muhtarlık seçimleri
Vekil seçimleri

Lozan konferansının lehimize sonuçlanan maddeleri, AKSİ
Azınlık hakları
Kapitülasyonlar kaldırıldı
Sınırlarımız güvence altına alındı
İstanbul un durumu

Milli mücadele karşıtı yayınlar:
İstanbullu Alemder Peyami-Sabah Aydede olmak için Ümitlendi
İstanbul
Alemdar
Peyami-Sabah
Aydede
Ümit

Kutadgu Bİlig – Yusuf Has HacİB
(İkisinde de İ ve B harfi var)

Atabetül Hakayık-Ahmet Yükneki
(ikiside A harfiyle başlıyor)

Divan-I Lügatit Türk-KaşgarlI Mahmut
(I harfi ikisinde de var)

1.İnönü bizim için MİLAT oldu…Moskova ant, İstiklal marşı kabulü,Londra konferansı Afganistanla Dostluk ant,Teşkilatı esasiye

• Balkan Antantı Devletleri:TaYYaR (büyük harfler)Türkiye,Yunanistan,Yugoslavya,Romanya

• Vilayet-i Sitte : SEV DEB…Sivas ,Erzurum,Van,Diyarbakır ,Elazığ,Bitlis 

• FBli HALİ (feberbahçeli hali)…Fransa,Belçika,Hollanda,Almanya,Lüksemburg İtalya
• Berlin Antlaşmasıyla Bağımsız olan ülkeler: SaKaR…Sırbistan,Karadağ,Romanya
• Berlin Anlaşmasıyla Rusya ya verilenler :KAB
yani SAKAR KAB şeklinde kodlayın Kars,Ardahan,Batum
• Lozan Ant da Çözümlenemeyen Sorunlar: HIRBO….Hatay Sorunu,Irak Sınırı,Rum Patrikhanesi,Boğazlar,Osmanlı Borçları.
• Türklerin Kurduğu Zararlı Cemiyetler :WİSTKoN Wilson Prensipleri Cemiyeti
İngiliz Muhipler Cemiyeti
Teali İslam Cemiyeti
Sulh ve Selâmet-i Osmaniye Cemiyeti
Kürt Teali Cemiyeti
• 1 Meşrutiyet dönemi Aydınları :ZAMAN..Ziya paşa,Ahmet Mithat,Mustafa fazıl paşa,Ali suavi,Namık kemal
• Dogu Sınırımızın çizildiği antlaşmalar sırasıyla aşama aşama olarak: Gazi Mustafa Kemal in baş harfleri GMK:…GÜMRÜ,MOSKOVA VE KARS ANT.
• Balkan Harbi : BüYüSeK…Bulgaristan ,Yunanistan ,Sırp Karadağ =) Osmanlı
• 2.Balkan Harbi :ROKSY…Romanya,Osmanlı,Karadağ,Sırp,Yunan =)Bulgaristan
• Misakı Milli Maddeleri: KABSAR….Kapitülasyon ,Araplar,Bogazlar, Sınırlar,Azınlık Refarandum
• Erzurum Kong. Katılan Doğu İlleri:BEST-VAN…Bitlis, Erzurum, Sivas, Trabzon,Van
• Erzurum Kong Katılmayanlar:MED…Mardin, Elazığ,Diyarbakır
• Milli Güvenlik Kuruluna Katılan Bakanlar :SAİD….Savunma ,Adalet, İçişleri, dışişleri
• Suriye Sınır Kapılarımız :CCANeY Cilvegözü,Ceylanpınar,Akçakale,Nusaybin,Yayladağ
• dünya savaşından sonra yapılan Ateşkeslerin kronolajik sıralaması :SeMaVeR….Selanik antlaşması(bulgaristan) Mondros(osmanlı)
Villa Queste(avusturya macaristan)Rethendes(almanya)
• Milli mücadele Yanlısı Basın (HAYATİ ABİ VE VAKİT)…Hakimiyet-i Milliye Albayrak,Yenigün,Açıkgöz,Tasvir-i efkari ,İstikbal ve İrade-i milliye ve AA(anadolu ajansı) B İkdam ,Vakit
• dünya savaşı barış antlaşmaları kronolojisi: SeNTeS
Versay(almanya) Senjermen(avusturya) Nöyyi(bulgaristan) Trianon(macaristan) Sevr(osmanlı)
• Kullandıımız Takvimler: 12HACERİM ) 12 (hayvanlı Türk takvimi) H (hicri) a C (celali) e, R (rumi)i,M (miladi)
• İlk Türk beylikleri: SAÇDıM…Saltulalar, Artuklar ,Çakabeyliği,Danişentler Mengücekler
• İran ile savaşlarımız; KaFeSiN…Kasrı Şirin, Ferhat paşa anl, Serav anl, Nasuh paşa anl
• G8 ülkeleri: AFRİKAJİ…Abd,Fransa, Rusya,İngiltere,Kanada,Almanya,Japonya, -son katılan-,İtalya
• G-5 ülkeleri: FAJİA Fransa,Almanya,Japonya,İngiltere,ABD
• Atatürk’ün 1. dünya savaşında savaştığı cepheler SaÇaK….Suriye,Çanakkale,Kafkas
• Atatürkün savaştığı cepheler;CAKAS Conk bayırı,Anafartalar,Kireçtepe,Arıburnu, Sedülbahr
• Osm Duraklama dönemi siyasi ilişkileri :VARİL…Venedik,Avusturya,Rusya,İran,Lehistan
• Lozanda Atatürkün asla taviz verilmemesi gereken konular:KEM…Kapitülasyonlar,Ermeni sorunu,Misakı Milli sınırları..
• haçlılarla yapılan savaşlar :SINAV II….S ırpsındığı,I. Kosova,N iğbolu,A-,V arna,II.kosova
• AB kurucu ülkeleri Bİ LAF…….Belçika, İtalya, Lüksemburg,Hollanda,Almanya, Fransa
• D-8 ÜLKELERİ GELİŞMEKTE OLANLAR:
BENİM PoTaM……BANGLADEŞ,ENDONEZYA,NİJERYA,İRAN, MISIR,PAKİSTAN,TÜRKİYE. Malezya,
• Türklerin kullandığı alfabeler sırasıyla:
GU SAKaL….g-göktürk alfabesi,Uygur,Sogd,Arap,Kiril,Latin, not:Göktürk ve Uygur milli alfabesidir…
• Nabucco projesine ortak olan ülkeler: TAMBAR DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ…..T ÜRKİYE,A VUSTURYA,M ACARİSTAN,B ULGARİSTAN,A LMANYA,
R OMANYA
• Lozan antlaşması için GARANTÖR devletler = FİJİ….FRANSA,İNG,JAPON,İTALYA
• kadınların sıyası hak sırası: B.M.V B..eledıye,M..uhtar,V..ekil
• Birleşmiş milletler Güvenlik Konseyinde bulunan daimi üyeler FİRÇA…..
Fransa, İngiltere, Rusya ,Çin,ABD
• Lozan da lehimize çözülen meseleler:ASKİ….Azınlık,Savaş tazminatı,Kapitilasyonlar,İstanbulun durumu
• Osmanlıda kapıkulu atlı birlikler hepsi S harfiyle başlıyor:…..
S-İPAHİLER,S-İLAHTARLAR,S-OL ULEFECİ, S-AĞ ULAFESİ,S-AĞ GARİPLER,S-OL GARPLEER
• 2.Mahnut dönemi askeri alanda yapılan ıslahatlar:S-E-V-D-A-M
S ekbanı cedit,E şkinci ocağı,V akayi Hayriye, Daruşurayı askeriye,A sakiri muhammediye,M ızıkayı hümayun
• II. Mahmut İdare alanındaki yenilikler.PİSNEDİMM
P asaport uygulamasını başlatmıştır.İ çişleri-dış işleri Bakanlıkları açmıştır.S adrazamlığı kaldırmıştır. N azırlıklar kuruldu.E ncümen-i Danişme kuruldu.(tercüme odaları.) D ivan kaldırıldı.İ lk nüfus sayımı yapıldı.M eclis-i ahkam-ı Adliye kuruldu. M uhtarlıklar açıldı
• Euro kullanmayan ülkeler: İDİ …..İsveç,Danimarka, ingitere
• DEMOKRAT PARTİYİ KURANLAR:CAFeR….Celal Bayar,Adnan menderes,Fuat köprülü,e,Refik koraltan
• sosyal ve ekonomik haklar :SAKlan ve GEÇ ya da GEÇ ve SAKlan…AYRICA..karıştırmayın;konut hakkı…..sosyal ve ekonomik hak
konut dokunulmazlığı……temel hak ve özgürlüklerde düzenlenmiştir..
Sendika kurma,Aile korunması,Konut hakkı,Grev ve lokavt hakkı,Eğtim ve öğretim hakkı,Çalışma hakkı
• tAnzimatla Yapılan Islahatlar: TİMHA….Tanzimat, İdare,Maliye,Hukuk,Askeriye
SALınan HA-ŞERat MEDRESEde KIYAFETini giyip,TEKKEde MAARİF bey ile MEDENİ İSLAMın LAİKLİK ile ters düştüğünü görüştü
• Saltanatın kaldırılması, Halifeliğin kaldırılması Şerriye ve evkaf vekaletinin kaldırılması, Tevhid-i tedrisat kanunu, Medreselerin kapatılması, Kılık kıyafet kanunu, Tekke ve zaviyelerin kapatılması, Maarif teşkilatı kanunu, Türk medeni kanunu, Devletin dini islamdır maddesinin anayasadan çıkarılması, Laiklik ilkesinin kabulü.
• osmanlı devletinin donanmalarının yakıldığı yerler sırası ile
İnebahtı
Çeşme
i
Navarin
i
S….inop

• güney çephesinde illerin kurtuluş sırası : MUA
Maraş
Urfa
Antep
• mısırda kurulan türk islam dev. TEMA
T olunoğulları
E yubiler
M emlükler
A kşitler
• denızcı beylıkler..: CAM KıS
C andarogulalrı
A ydınogulalrı
M enteseogulları
K aresıogulları
S aruhanogulları
• kutadgu Bİlig-yusuf has hacİB (İkisindede İ VE B HARFİ VAR)
A tabetül hakayık-A hmet yüknaki (ikiside A harfiyle başlıyo)
divan-I lügatit türk-kaşgarl-I mahmut (I harfi ikisindede var)
• MEBA Balkan Savaşlarında kaybettiğimiz yerler:
Makedonya, Ege Adaları, Batı Trakya, Arnavutluk
• BİD Milletvekilinin düşmesinde meclis kakarı gereken haller:
Bağdaşmazlık, istifa, devamsızlık
• ilk özel matbaa (Sait E.-İbrahim M.): lale devri
ilk devlet matbaası (Matba-ı Amire) : III. Selim
ilk resmi gazete (Takvim-i Vekayi) :II. mahmut
ilk özel gazete ( Tercuman-ı Ahval): Tanzimat dönemi
• Sevr sntlaşmasındaki başlıklar == SIKBoğazDOY
S ınırlar
I stanbul
K apitülasyonlar
BOĞAZ lar (komisyonu)
D uyunu umumiye (borçlar)
O rdunun terhisi
Y abancı okullar
• Atatürk döneminde kurulan siyasi partiler CiToS c-umhuriyet halk partisi,
i
t-erakki perver cumhuriyet fırkası,
o
s-erbest cumhuriyet fırkası
• LALE DEVRİ ISLAHATLARI
• ÇİMMEÇK
Ç Çiçek aşısı (ilk)
İ İtfaiye örgütü (ilk)
M Mimari alanda (Avrupa mimarisi örnek alındı)
M Matbaa (ilk ÖZEL)
E Elçilikler açıldı (geçici)
Ç Çini imalatı
K Kağıt fabrikası kuruldu
• l.MAHMUT
HKH
H endesehane
K apitülasyonlar (Fransaya verilen kapitülasyonlar sürekli hale getirildi)
H umbaracıocağı

• osmanlı kuruluş dönemi savaşları
şifre:KMS SINAVI II
1.Koyunhisar savaşı:ilk osmanlı bizans savaşı.
2.Maltepe savaşı:palekanon savaşıda denilir.
3.Sazlıdere savaşı:haçlı yenilir edirne alınır.
4.Sırpsındığı savaşı:balkan kapıları türklere açılır.
5.I.Kosova savaşı:ilkkez top kullanılır.
6.Niğbolu savaşı:anadolu hisarı yaptırıldı.
7.Ankara savaşı:anadoluda siyasi birlık bozuldu.
8.Varna savaşı:2.murat tekrar tahta cıkar.
9.II.Kosova savaşı:balkanlar kesin olarak türk yurdu halina gelir.taarruz dönemi başlar.
• İlk Türk beylikleri
Sakın Maça Çıkma Dayak Atarlar(S, M, Ç ,D, A)
S:Saltulalar M:Mengücekler Ç:Çakabeyliği D anişentler A:Artuklar
• ANADOLU BEYLİKLERİ——–(GEMiCi HAKKO)
• G.germiyanoğulları
• E..Eretma devleti
• M..menteşeoğulları
• C..candaroğulları
• H..HAMİTOĞULLARI
• A..Aydınoğulları
• K..karamanoğuları
• K..karesi oğulları
• O..Osmanoğulları
• DEMOKRAT PARTİYİ KURANLAR: CAFeR
• Celal bayar
• Adnan menderes
• Fuat köprülü
• e
• Refik koraltan
• Anadolu selçuklu devletine başkentlik yapan şehirler KİN
• KAYSERİ
• İZNİK
• NİĞDE
• OSMANLIDA SALYANELİ (ÖZEL YÖNETİMLİ):= (MUHABBETTE CAY)
• M= MISIR
• H= HABEŞ
• B= BASRA
• B= BAGDAT
• T= TUNUS
• T= TARABLUSGARP
• C= CEZAYİR
• Y= YEMEN
• BATI CEPHESİ SAVAŞLARI SIRASI: BİR İKİ KaSaB
• I. İNÖNÜ
• II. İNÖNÜ,
• KÜTAHYA -ESK,
• SAKARYA,
• BÜYÜK TAARRUZ
• *Atatürk’ün kuruluşunda rol oynadığı yayınlar AHİM
Anadolu Ajansı
Hakimiyet-i Milliye
İrade-i Milliye
Minber
• 1.dünya savaşında kurulan yeni uluslar:PALYaÇoM
Polonya
Avusturya
• Letonya
Yogoslavya
Çekoslovakya
Macaristan

reklam 2

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*