COĞRAFYA DERS ŞİFRELERİ-KODLAMA-KOLAY EZBER

reklam

COĞRAFYA DERSİ ŞİFRELERİ

Heyelan Set Gölleri: UYSAT:

Uzungöl, Yedigöller, Sera, Abant, Tortum


Rüzgârlar: KaYıP SaKaL  :

Karayel, Yıldız, Poyraz, Samyeli, Kıble, Lodos


Ülkemizde Doğalgaz Santralleri: OHA:

Ovaakça, Hamitabat, Ambarlı

Ege Bölgesinde En Çok Yetişen Ürünler: ZÜHTİ

Zeytin, Üzüm, Haşhaş, İncir


İç Anadolu Bölgesindeki Platolar: HUCOB


Haymana, Uzunyayla, Cihanbeyli, Obruk, Bozok


Ege’deki Kırık Dağlar: MAYBAM


Madra, Yunt, Bozdağlar, Aydın dağları, Menteşe


Akdenizdeki Karstik Ovalar : TAKKE


Tefenni, Acıpayam, Korkuteli, Kestel, Elmalı


İhrac Ettiğimiz Madenlerimiz: BaCaK MaBeT

Bakır, Cıva, Krom, Magnezyum, Bor,Tuz


Volkanik Set Gölleri:


ERÇEKli NAZİK, HAÇLIy’la beraber VAN GÖLÜ’nde BALIK tutarken ÇILDIRdı.
Erçek gölü, Nazik gölü, Haçlı gölü, Van gölü, Balık gölü, Çıldır gölü


İhrac Ettiğimiz Ürünler: SıNıF TAKİM


Sebze, Nohut, Fındık, Turuncgil, Antepfıstığı, Kayısı, İncir, Mercimek, Çay


Suriye Sınır Kapılarımız : C-CANeYCilvegözü, Ceylanpınar, Akçakale, Nusaybin, Yayladağ

Gübre Fabrikaları: Bİ-SİMGEM:Bandırma, İstanbul, Sivas, İzmir, Mardin, Giresun, Elazığ, Mersin

DEMİR çıkarılan ve İşlenen Yerler; SAMİ


(Sivas-Divriği ve Kangal) (Adana-Feke ve Kozan) (Malatya-Hekimhan ve Hasançelebi) (İzmir-Dikili ve Torbalı) İşletmeler ise S ve A harfleridir.(Sivas ve İzmir)
Doğu Anadolu’daki Madenler :MeraKLı KABakÇı DEMİR:


Manganez, Krom, Linyit, Kükürt, Krom, Kaya tuzu, Çinko Demir


Ege Bölgesi Maden ve Enerji Kaynakları: JETKiLiMCiZADE


jeotermalenerji, Krom, Linyit, Mermer, Cıva, Zımparataşı, Altın, Demir
Ege’deki platolar: YUBBİ…Yazılıkaya, Uşak, Banaz, Bayat…


GüneyDoğu’daki Platolar: DUAA…


Diyarbakır, Urfa, Antep, Adıyaman


Enerji üretilen Göller: “HET”…


Hazar gölü, Eğridir gölü, Tortum gölü.


Marmara’daki Tektonik Gölleri: KULİSKuş(manyas) gölü, Ulubat gölü, İznik gölü, Sapanca gölü

Sigara fabrikası bulunan İller: SİİMBAAT


Samsun, İzmir, İstanbul, Malatya, Bitlis, Adana, Tokat


Bakır merkezleri: MaKaM SEM SEzsiz harfler


M= Murgul Artvin,
K= Küre Kastamonu
M= Maden Elazığ.
SEM Samsun, Ergani ve Murgul

KARSTİK GÖLLER: SıSKaSalda gölü, Suğla Gölü, Kestel Gölü
Zımpara taşı çıkan yerler: İDAM
İzmir, Denizli, Aydın, Muğla


Türkiye’deki kağıt fabrikaları:
KAZMaM GİBİ
K(Kastamonu-Taşköprü),A(Afyon),Z(Zonguldak-Çaycuma),M(Mersin-Taşucu),A,M(Muğla-Dalaman) G(Giresun-Aksu),İ,B(balıkesir),İ(İzmit)


Kızılırmak Üzerinde Bulunan Barajlar: HOKKA
Hirfanlı, O, Kesikköprü, Kapulukaya, Altınkaya barajları


Yeşilırmak Üzerinde Bulunan Barajlar: HASHasan uğurlu, Almus, Suat uğurlu


Fırat Nehri Üzerinde Bulunan Barajlar: KAKKeban, Atatürk, Karakaya
Karstik göller:
SALDA(selda ormanda AVLANırken SÖĞÜT ağacındaki TEL elini KESTİ(KESTEL)

SALDA GÖLÜ, AVLAN GÖLÜ, SÖGÜT GÖLÜ, KESTEL GÖLÜ


Egede İlk Sırada Yer Alan Maden Yatakları: LAZCUMALinyit,Altın,Zımpara Taşı,Civa,Uranyum,Mermer


Bölgelerin Ayrılmasında Etkili Olan Faktörler :YENİDENYerşekilleri  Ekonomi   Nüfus ve yerleşme
İklim ve bitki örtüsü   DENize göre konum


Haritalarda Yükseltide Hangi Renk Kullanılır :
YaSTıK

-Yeşil : (0-500 metre arası yükseltilerde kullanılır)
-Sarı : (500-1000 metre arası yükseltilerde kullanılır)
-Turuncu : (1000-1500 metre arası yükseltilerde kullanılır)
-Kahverengi : (1500-2000 metre arası yükseltilerde kullanılır)


İç Anadolu’daki ürünler: BEŞPAYBuğday,Elma,Şeker pancarı,Patates,Arpa,Yeşil mercimek


İpekli dokumanın yapıldığı yerler: BİGBursa İstanbul Gemlik

Ülkemizde Olmayan Madenler: TaKiPTitanyum Kobalt Platin

Kapatılacak Madenler: CıVıKCiva ( kanserojen) Volfram (rezerv az) Kükürt ( rezerv az)

Bakırın Çıkarıldığı Yerler: KADERKastamonu-küre    Artvin- Murgul     Diyarbakır- Ergani    Elazığ- maden   Rize- Çayeli

Civanın Çıkarıldığı Yerler: KİM BuKonya   İzmir  Manisa  B(joker)   Uşak

Karstik Ovaların Bulunduğu Şehirler : DIMBA
Denizli Isparta Muğla Burdur Antalya

Bor Madeni: BEBeK
Balıkesir,bigadiç,susurluk  Eskişer-seyitgazi    Bursa-mustafa kemal paşa   e(joker)   Kütahya- emet

Batı Karadeniz Dağları: KILIBIKKöroğlu   Ilgaz   ı(joker)   Bolu  ı(joker)   Küre

Dünya genelinde ilk sırada yer aldığımız ürünler :KÜFİ
Kayısı   Üzüm   Fındık   İncir

Türkiye’deki tektonik Göller: BASİT MUHASEBEBurdur gölü,Acıgöl,Sapanca gölü,İznik gölü   Tuz gölü,Manyas Gölü,Ulubat gölü
Hazar (Hozapin) gölü,Seyfe gölü    Eber gölü,Beyşehir gölü
Karstik Göller: SOKAKSuğla  Obruk  Kestel   Avlan   Kızılören

GAP tamamlanınca artacak ürünler: PASPaSPamuk  Ayçiçeği    Soyafasülyesi   Pirinç    a(joker)   Sebze
Bütün bölgelerimizde olan ürünler :(ekim alanı en geniş-BETÜŞ)Buğday,Elma,Tütün ,Üzüm,Şekerpancarı

COĞRAFYA 2. KODLAMA

Türkiye’de Tektonik Göller: BASiT MUHASEBE

 • B urdur Gölü
 • A cıgöl
 • S apanca Gölü
 • i znik Gölü
 • T uz Gölü
 • M anyas Gölü
 • U lubat Gölü
 • H azar Gölü
 • A kşehir Gölü
 • S eyfe Gölü
 • E ber Gölü
 • B eyşehir Gölü
 • E ğridir Gölü

Akdeniz de Karstik Ovalar: TAKKE

 • T efeni Ovası
 • A cıpayam Ovası
 • K etsel Ovası
 • K orkuteli Ovası
 • E lmalı Ovası

Ege Bölgesinde I.sırada üretilen ürünler:

 • ZÜHTi
 • Z eytin
 • Ü züm
 • H aşhaş
 • T ütün
 • i ncir

iç Anadolu Bölgesindeki Platolar: HUCOB

 • H aymana Platosu
 • U zunyayla Platosu
 • C ihanbeyli Platosu
 • obruk Platosu
 • B ozok Platosu

Ege Bölgesindeki Platolar: YUBBi

 • Y azılıkaya Platosu
 • U şak Platosu
 • B anaz Platosu
 • B ayat Platosu

Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Platolar:DUAA

 • D iyarbakır Platosu
 • U rfa Platosu
 • A ntep Platosu
 • A dıyaman Platosu

Marmara Bölgesindeki Tektonik Göller:KULiS

 • K uş ( Manyas ) Gölü
 • U lubat Gölü
 • L
 • i znik Gölü
 • S apanca Gölü

Sigara Fabrikası Bulunan iller: SiiMBAT

 • S amsun
 • i zmir
 • i stanbul
 • M alatya
 • B itlis
 • A dana
 • T okat

Ege Bölgesindeki Kırık Dağlar: MYBAM

 • M adra Dağı
 • Y unt Dağı
 • B ozdağ
 • A ydın Dağları
 • M enteşe Dağları

Demirin çıkarıldığı yerler: Demir SAMi

 • S ivas (Divriği-Kangal-Gürün)
 • A dana (Saimbeyli-Feke-Kozan)
 • M alatya (Hekimhan-Hasançelebi)
 • i zmir (Dikili-Torbalı)

Ülkemizde Bölgelere Göre Nüfus Yoğunlukları: MEAGKiD

 • M armara Bölgesi
 • E ge Bölgesi
 • A kdeniz Bölgesi
 • G üneydoğu Anadolu Bölgesi
 • K aradeniz Bölgesi
 • i ç Anadolu Bölgesi
 • D oğu Anadolu Bölgesi

Karstik Göller: SSK

 • S alda Gölü
 • S uğla Gölü
 • K etsel Gölü

Elektrik Üretilen Göller: HET

 • H azar Gölü
 • E ğridir Gölü
 • T ortum Gölü

Türkiye’de Esen Rüzgarlar:

 • KAYIP SAKAL
 • K arayel (Kuzeybatı)
 • A
 • Y ıldız (Kuzey)
 • I
 • P oyraz (Kuzeydoğu)
 • S amyeli (Güneydoğu)
 • A
 • K ıble (Güney)
 • A
 • L odos (Güneybatı)

ipekli Dokuma: BiG

 • B ursa
 • i stanbul
 • G emlik

Egede ilk Sırada Yer Alan Maden Yatakları: LAZCUMA

 • L inyit
 • A ltın
 • Z ımparataşı
 • C iva
 • U ranyum
 • M ermer

Dünya’da ilk Sırada Yer Aldığımız Ürünler: KÜFi

 • K ayısı
 • Ü züm
 • F ındık
 • i ncir

ihracat Tarım Ürünleri:PÜF TiÇ KAZ

 • P amuk
 • Ü züm
 • F ındık
 • T ütün-Turunçgil
 • i ncir
 • Ç ay
 • K ayısı
 • A ntepfıstığı
 • Z eytin

Göller Yöresindeki Tektonik Göller: BABE :

 • B eyĢehir
 • A cıgöl
 • B urdur
 • E ğridir

Doğalgaz Tesisleri: OHA

 • ovaakça
 • H amitabat
 • A mbarlı

Petrol Çıkarılan Yerler: RAGAKAM

 • R aman
 • A
 • G arzan
 • A
 • K urtalan
 • A dıyaman
 • M ardin

Bakır Çıkarılan Yerler: KADER

 • K astamonu (Küre)
 • A rtvin (Murgul)
 • D iyarbakır (Ergani)
 • E lazığ (Maden)
 • R ize (Çayeli)

Bakır işletmeleri: SEM

 • S amsun
 • E rgani
 • M urgul

Krom Çıkarılan Yerler: MAKiBEKEM

 • M ersin
 • A dana
 • K ahramanmaraş
 • i skenderun
 • B ursa
 • A
 • K ayseri
 • E lazığ
 • M uğla

Marmara Bölgesinin Yeraltı Kaynakları: BMWD

 • B or
 • M ermer
 • W olfram
 • D oğalgaz
 • Kromu Naapaman?
 • Dalaman, Guleman.

Türkiye’de Gübre Fabrikaları:BiSiMGEM

 • B andırma
 • Ġ stanbul
 • S ivas
 • Ġ Ġzmir
 • M ardin
 • G iresun
 • E lazığ
 • M ersin

Heyelan Set Gölleri: UYSAT

 • U zungöl
 • Y edigöller
 • S era Gölü
 • A bant Gölü
 • T ortum Gölü

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde YetiĢen Ürünler: SÜSAM

 • S usam
 • Ü züm
 • S oya fasulyesi
 • A ntepfıstığı
 • M ercimek

Demir-Çelik Fabrikaları:

EKSiK

 • E reğli Demirçelik Fabrikası
 • K arabük Demirçelik Fabrikası
 • S ivas Demirçelik Fabrikası
 • i skenderun Demirçelik Fabrikası
 • K ırıkkale Demirçelik Fabrikası

Karadeniz bölgesindeki Limanlar:TEZS

 • T rabzon Limanı
 • E reğli Limanı
 • Z onguldak Limanı
 • S inop Limanı

Akdeniz Bölgesindeki Geçitler:

Sen Ben Güzel Günler Çocuk

 • S ertavul
 • B elen
 • G ülek
 • G öksu
 • Ç ubuk

Türkiye’de Kağıt Fabrikaları:KAZMAM GiBi

 • K astamonu (Taşköprü)
 • A fyon
 • Z onguldak (Çaycuma)
 • M ersin (Taşucu)
 • A
 • M uğla (Dalaman)
 • G iresun
 • i
 • B alıkesir
 • i zmir

Türkiye’de Cam Fabrikaları:

KiSSDEKiM

 • K ocaeli
 • i stanbul
 • S ivas
 • S inop
 • D enizli
 • E
 • K ırklareli
 • i
 • M ersin

Suriye Sınır Kapılarımız: CANEY

 • C ilvegözü- Ceylanpınar
 • A kçakale
 • N usaybin
 • E
 • Y ayladağ

Volkanik Set Gölleri:

VAN Gölündeki NAZiK bir adam

BALIKların öldüğünü görünceÇILDIRdı. J

 • V an Gölü
 • N azik Gölü
 • Balık Gölü
 • Çıldır Gölü

Ege Bölgesindeki Horst Dağlar:

KiM Yüksekten Balıklama Atlar Menteşeye

 • K az Dağı
 • M adra Dağı
 • Y unt Dağı
 • B ozdağlar
 • A ydın Dağları
 • M enteşe Dağları

iç Anadolu Bölgesinde En Çok YetiĢen Ürünler: BAYÇE

 • B uğday
 • A rpa
 • Y ulaf
 • Ç avdar
 • E lma
 • Ş ekerpancarı

GAP Tamamlanınca artacak ürünler: PASPAS

 • P amuk
 • A yçiçeği
 • S oya Fasulyesi
 • P irinç
 • A
 • S ebze

Doğu Karadeniz Dağları: (YKM-GK)

 • Y alnızçam
 • K alkanlı
 • M escit
 • G iresun
 • K açkar

Bor Madeni Çıkarılan Yerler: BEBEK

 • B alıkesir (Bigadiç-Susurluk)
 • E skiĢehir (Seyitgazi)
 • B ursa (Mustafa Kemal PaŞa)
 • E
 • K ütahya (Emet)

İç Anadoludaki SönmüĢ Yanardağlar: HAMKEK

 • H asan Dağı
 • A
 • M elendis
 • K aracadağ
 • E rciyes
 • K aradağ

Heyelan Set Göller YEDİ-USTA

 • Y edi Göller
 • U uzungöl
 • S era Gölü
 • T ortum
 • A bant
 • Karstik Göller: SOKAK
 • S uğla-Salda
 • Obruk
 • K etsel
 • A vlan
 • K ızılören

Halıcılık Yapılan Yerler: MİS KOKUM

 • M anisa (Gördes-Demirci)
 • İ zmit (Hereke)
 • S ivas
 • K onya (Ladik)
 • O
 • K ayseri (Bünyan)
 • U Şak
 • M uğla (Milas)

COĞRAFYA EZBER 3 KODLAMALARI

Ege’de En Çok Yetişen Ürünler: ZÜHTi: Zeytin, Üzüm, Haşhaş, İncir

Rüzgârlar:KaYıP SaKaL: Karayel, Yıldız, Poyraz, Samyeli, Kıble, Lodos…

İç Anadolu’daki PlatolarHUCOB: Haymana, Uzunyayla, Cihanbeyli, Obruk, Bozok

Ülkemizde Doğalgaz Santralleri:  OHA: Ovaakça,  Hamitabat, Ambarlı

Ege’deki Kırık Dağlar:MaYBAM… Madra, Yunt, Bozdağlar, Aydın dağları, Menteşe

Akdenizdeki Karstık Ovalar :TAKKE… Tefenni, Acıpayam, Korkuteli, Kestel, Elmalı

İhrac  Ettiğimiz Madenlerimiz:BaCaK  MaBeT BAKIR, CIVA, KROM, MAGNEZYUM, BOR,TUZ

İhrac  Ettiğimiz Ürünler: SıNıF TAKİM… ÇAY, SEBZE, NOHUT, FINDIK, TURUNCGİL ANTEPFISTIĞI, KAYISI, İNCİR, MERCİMEK

Suriye  Sınır Kapılarımız:CCANeY…  Cilvegözü, Ceylanpınar, Akçakale, Nusaybin, Yayladağ

Gübre Fabrikaları:  BİSİMGEM: Bandırma, İstanbul, Sivas, İzmir, Mardin, Giresun, Elazığ, Mersin

BAKIR çıkarılan ve işlenen yerler; K A D E R

İşletmeler için Ortadaki harflere bir de “samsun” ekleyin. Yani “ADES” (Kastamonu-küre) (Artvin-Murgul)

(Diyarbakır-Ergani) (Elazığ-Murgul) (Rize-Çayeli)

DEMİR çıkarılan ve İşlenen Yerler;  S A M İ (Sivas-Divriği ve Kangal) (Adana-Feke ve Kozan) (Malatya-Hekimhan ve Hasançelebi) (İzmir-Dikili ve Torbalı) İşletmeler ise S ve A harfleridir.(Sivas ve İzmir)

Doğu Anadolu’daki Madenler MeraKLı KABakÇı DEMİR:Manganez, Krom, Linyit, Kükürt, Krom, Kaya tuzu, Çinko Demir

Ege Bölgesi Maden ve Enerji Kaynakları:JETKiLiMCiZADe

jeotermalenerji, Krom, Linyit, Mermer, Cıva, Zımparataşı, Altın, Demir

Tektonik Göller: MUSİBET: Manyas, Ulubat, Sapanca, İznik, Beyşehir, Eğirdir, Tuz Gölü

Heyelan Set Gölleri:UYSAT: Uzungöl, Yedigöller, Sera, Abant, Tortum

Volkanik Set Gölleri:

ERÇEKli NAZİK, HAÇLIy’la beraber VAN GÖLÜ’nde BALIK tutarken ÇILDIRdı. Erçek gölü, Nazik gölü, Haçlı gölü, Van gölü,Balık gölü,Çıldır gölü

Ege’deki platolar: YUBBİ… Yazılıkaya, Uşak, Banaz, Bayat…

GüneyDoğu’daki Platolar: DUAA… Diyarbakır, Urfa, Antep, Adıyaman

Enerji üretilen Göller: Elektrik Hattı gibi “HET”… Hazar gölü, Eğridir gölü, Tortum gölü.

Marmara’daki Tektonik Gölleri: KULİS: Kuş(manyas) gölü, Ulubat gölü, İznik gölü, Sapanca gölü

Sigara fabrikası bulunan İller: SİİMBAAT: Samsun, İzmir, İstanbul, Malatya, Bitlis, Adana, Tokat

Bakır merkezleri: MaKaM SEM SEzsiz harfler: M= Murgul Artvin, K= Küre Kastamonu M= Maden Elazığ. SEM Samsun, Ergani ve Murgul

Ülkemizin Bölgelere Göre Nüfus Yoğunluğu: MEAG

Marmara, Ege, Akdenız, G.Doğu, Karadenız, İç Anadolu, Doğu Anadolu

Türkiye’deki tektonik Göller:BASİT MUHASEBE

Burdur gölü, Acıgöl, Sapanca gölü, İznik gölü,  Tuz gölü,  Manyas Gölü, Ulubat gölü, Hazar (Hozapin) gölü, Akşehir gölü, Seyfe gölü, Eber gölü, Beyşehir gölü, Eğirdir gölü

KARSTİK GÖLLER: Alda gölü,  Suğla Gölü,  Kestel Gölü

Zımpara taşı çıkan yerler: İDAM… İZMİR, DENİZLİ, AYDIN,  MUĞLA

Türkiye’deki kağıt fabrikaları: KAZMaM GİBİ

K(Kastamonu-Taşköprü),A(Afyon),Z(Zonguldak-Çaycuma),M(Mersin-Taşucu),A,M(Muğla-Dalaman) G(Giresun-Aksu),İ,B(balıkesir),İ(İzmit)

KIZILIRMAK ÜZERİNDE BULUNAN BARAJLAR: HOKKA… Hirfanlı, O, Kesikköprü, Kapulukaya,  Altınkaya barajları

YEŞİLIRMAK ÜZERİNDE: HAS… Hasan uğurlu ,Almus, Suat uğurlu

FIRAT NEHRİ ÜZERİNDE: KAK… Keban, Atatürk, Karakaya

Karstik göller: SALDA(selda ormanda AVLANırken SÖĞÜT ağacındaki TEL elini KESTİ(KESTEL) SALDA GÖLÜ, AVLAN GÖLÜ, SÖGÜT GÖLÜ, KESTEL GÖLÜ

EGEDE İLK SIRADA YER ALAN MADEN YATAKLARI (LAZCUMa)

L İNYİT

A LTIN

Z IMPARA TAŞI

C İVA

U RANYUM

M ERMER

a

Bölgelerin Ayrılmasında Etkili Olan Faktörler=YENİDEN

Y erşekilleri

E konomi

N üfus ve yerleşme

İ klim ve bitki örtüsü

DEN ize göre konum

Haritalarda Hangi Yükseltide Hangi Renk Kullanılır, Şu Şekilde Belirtebiliriz:

-Yeşil : (0-500 metre arası yükseltilerde kullanılır)

-Sarı : (500-1000 metre arası yükseltilerde kullanılır)

-Turuncu : (1000-1500 metre arası yükseltilerde kullanılır)

-Kahverengi : (1500-2000 metre arası yükseltilerde kullanılır)

Kodlarsak:  YaSTıK

İç Anadolu’daki ürünler: BEŞPAY

B uğday

E lma

Ş eker pancarı

P atates

A arpa

Y teşil mercimek

İpekli dokuma: BİG

B ursa

İ stanbul

G emlik

Ülkemizde Olmayan Madenler:KiTaP

K obalt

T itanyum

P latin

Kapatılacak Madenler:CıVıK

C iva ( kanserojen)

V olfram (rezerv az)

K ükürt ( rezerv az)

Bakırın Çıkarıldığı Yerler:KADER

K astamonu-küre

A rtvin- murgul

D iyarbakır- ergani

E lazığ- maden

R ize- çayeli

Civanın Çıkarıldığı Yerler:KİM Bu

K onya

İ zmir

M anisa

B (joker)

U şak

Karstik Ovalar(polye)( şehirler):BADeM Ismarla

B urdur

A ntalya

D enzili

e (joker)

M uğla

I sparta

Bor Madeni:BEBeK

B alıkesir,bigadiç,susurluk

E skişer-seyitgazi

B ursa-mustafa kemal paşa

e (joker)

K ütahya- emet

GAP Tamamlanınca Artacak Ürünler:PASPaS

P amuk

A yçiçeği

S oyafasülyesi

P irinç

a (joker)

S ebze

Batı Karadeniz Dağları:KILIBIK

K öroğlu

I lgaz

ı (joker)

B olu

ı (joker)

K üre

Kızılırmak Üzerindeki Barajlar(HoKKA)

H irfanlı

o

K esikköprü

K apulukaya

A ltınkaya

Yeşilırmak Üzerindeki Barajlar(HAS)

H asan uğurlu

A lmus

S uat uğurlu

Fırat Nehri Üzerindeki Barajlar(KAK)

K eban

A tatürk

K arakaya

reklam 2

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*